Ordensbestemmelser for Haveforeningen Lyngen.

Gældende efter generalforsamling 21. marts 2024

Generelt.

1.

Haveforeningen og vores haver er vores frirum. Formålet med disse bestemmelser vil derfor være, at vi hver for sig og i fællesskab kan være med til at bibeholde og fremover også udvikle haveforeningen, så vi alle kan føle os trygge og godt tilrette i vores haver og i haveforeningen.

2.

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser i alle spørgsmål i forhold til offentlige myndigheder, Kolonihaveforbund, Nordøstsjællandskredsen etc.

3.

Bestyrelsens medlemmer skal alle være i besiddelse af en ajourført medlemsliste, der indeholder alle medlemmers navne, bopæl, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato, samt en ajourført ekstern venteliste over personer der er skrevet op til en have, og ligeledes en intern venteliste for de medlemmer der ønsker at købe en anden have i foreningen.

4.

Det er ethvert medlems pligt at overholde alle punkter i nærværende ordensbestemmelser, haveforeningens vedtægter og lejevilkår for leje af havelod, lejekontrakten mellem Lyngby-Taarbæk kommune og HF Lyngen, de skriftlige retningslinjer som bestyrelsen meddeler, samt byggetilladelse af 3. juni 2014 om etablering af køkkenvask.

5.

Undlader et medlem at efterleve punkter i foreningens ordensbestemmelser, f.eks. ved at forsømme havens vedligeholdelse, er det bestyrelsens pligt at henstille til medlemmet straks at bringe forholdet i orden. Sker dette ikke inden for 14 dage, vil medlemmet modtage en skriftlig påtale og samtidig blive pålagt at indbetale et gebyr til foreningen på kr.350,00. Efterkommes denne påtale ikke, hæfter havelejeren for efterfølgende udgifter. Ved fremsendelse af påkrav med anbefalet brev pålægges yderligere gebyr på kr.250,-. Gebyrer indbetales på foreningens kontonummer 1551 4109724.

6.

Al unødvendig bilkørsel på foreningens område er forbudt. Kørsel skal begrænses til kortvarig af- og pålæsning af større ting. Hastigheden må højst være 15 km i timen. Parkering på gangene er forbudt, men medlemmet kan, i det omfang der er plads, parkere på festpladsen. Gæster må ikke parkere på foreningens område.

7.

Den store svinglåge skal (hele året) altid lukkes og låses efter passage. Den lille svinglåge skal (fra 1. november til 1. marts) lukkes og låses efter passage.

8.

Toiletdøren skal (hele året) aflåses efter besøg.

Toiletbygningens opslagstavle er til information mellem haveforeningens medlemmer.

9.

Udslagsvasken på siden af toiletbygningen må kun benyttes til tømning af beholderen fra køkkenvasken og er ikke beregnet til ildelugtende spildevand. Vasken rengøres efter brug.

10:

Ethvert medlem er forpligtet til at udføre det tildelte pligtarbejde på gange, hække og stianlæg m.v. efter bestyrelsens anvisninger.

For pligtstykker gælder følgende:

1). For hjørnegrunde er pligtstykker fra egen hæk og ud til midte af sti, på festpladsen er det 1,5 meter.

2). For have 44, 45, 46, 47, 48 er det fra egen hæk til kommunens bøgehæk.

3). For resten af haverne er det fra egen hæk til midte af sti plus de tildelte pligtstykker (også til midte af sti) på arealet (med gul afmærkning). Tildelte pligtstykker kan ses på oversigten i udhængsskabet.

Pligtstykker skal som minimum være ordnet 1.maj og 1.september. Et udvalg nedsat af bestyrelsen vil i de 2 første uger i maj og september besigtige vedligeholdelsen af pligtstykkerne. Ved konstateret manglende vedligehold bliver der straks givet en bod på kr. 350,-. Sker der efter 14 dage intet, vil bestyrelsen få et firma til at ordne pligtstykket for lejerens regning.

11.

Enhver form for udsalg, handel og beværtning er ikke tilladt på foreningens område.

12.

Husdyrhold samt løse og gøende hunde er ikke tilladt. Fodring af ræve og vilde tilløbende katte forbydes

Der er offentlig adgang til haveforeningen fra klokken 8.00 til klokken 21.00 i perioden fra den 1. april til den 30. september.

Lejeforhold.

1.

Ved indmeldelse i foreningen betales et beløb svarende til et års leje. Endvidere betales et indskud på kr. 1.691,00 der giver adgang til toiletbygningen, haveaffaldscontaineren og lågen ind til haveforeningen. Dette beløb tilbagebetales ved udmeldelse (salg). Lejen, der forfalder halvårligt den 1. marts og 1. september, skal indbetales til netbank reg.nr. 1551 og konto nr. 4109724 eller gironummer +01 +4109724. Er lejen ikke indbetalt rettidigt, opkræves straks et gebyr på kr.350,-. Betaling af leje anses for rettidig, når den modtages senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller hvis denne er en lørdag eller søndag, den følgende hverdag. Ved fremsendelse af påkrav med anbefalet brev pålægges yderligere gebyr på kr.250,-. Gebyrer indbetales på foreningens kontonummer 1551 4109724.

2.

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag/søndag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til følgende hverdag.

3.

Ønsker medlemmet at fraflytte lejemålet, er medlemmet pligtig til at betale haveleje og vedligeholde hus, have og pligtstykker, indtil en ny havelejer har overtaget haven.

4.

Bestyrelsen registrerer ønsker om en have i foreningen på en ekstern venteliste, der er offentlig. Dog har foreningens medlemmer fortrinsret til en ledig have og kan således overtage en ny have, før denne tilbydes en person fra den eksterne venteliste. Foreningens medlemmer kan først skrive sig på den interne venteliste efter 1 års medlemskab. Bestyrelsen registrerer denne fortrinsret på en intern venteliste. På såvel den eksterne- og den interne venteliste rykker man bagerst på listen ved 3 gange nej til en udbudt have.

Hver 1. marts opkræver foreningen kr.200,- for at stå på den eksterne venteliste.

Hver 1. marts opkræver foreningen kr.200,- for at stå på den interne venteliste.

5.

Det er ikke tilladt at fremleje eller på anden måde overdrage brugsretten af haven til tredjepart.

Hus og have.

1.

På haveloddet er det tilladt at opføre et hus, evt. med tilhørende udhus eller overdækket terrasse, på tilsammen højst 20 kvadratmeter, med fronten placeret højst 8 meter fra bagerste skel. Alle bygninger skal være mindst 2,5 meter fra lodskel. Der må højst være 3 meter til tagryg og tagformen skal være saddeltag.

Taget skal være forsynet med almindeligt udhæng og vindskeder. Huset skal være malet i en neutral farve.

2.

Drivhuse:

Derudover må et drivhus max. være 10 kvadratmeter, men må ikke have adgang til hovedhus eller udhus.

Trampoliner:

Inden opsætning af trampolin i haven skal bestyrelsen sikkerhedsgodkende opstillingen.

Trampoliner skal placeres mindst 1 meter fra skel.

Trampoliner skal have afmonteret top og bund fra 1. oktober til 1. marts.

Trampoliner skal være nedgravet.

3.

Huset skal være brandforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Dokumentation for tegnet brandforsikring skal fremsendes til bestyrelsen.

Tegning af bygning/tilbygninger skal før opførelse forelægges bestyrelsen til skriftlig godkendelse. Ved ny om- eller tilbygning skal arbejdet være afsluttet senest 2 år efter, det er påbegyndt.

4.

Huset skal altid være vedligeholdt således, at det fremtræder i god håndværksmæssig stand.

5.

Huset må kun benyttes og være indrettet til kolonihavebrug og må ikke anvendes til overnatning.

6.

Der må kun etableres 1 køkkenvask med tilhørende vandinstallation og med afløb til godkendt beholder. Denne køkkenvask kan være placeret udvendig for huset eller indvendig i huse. Vilkårene for etablering af køkkenvasken fremgår af byggetilladelse journal nr. 20121130329, af 3. juni 2014.

7.

Udover køkkenvasken må der gerne etableres taphaner til havevanding. Alle øvrige afløbsinstallationer er ikke tilladt.

8.

Brug af håndført slange til havevanding eller lignende er ikke tilladt i dagtimerne fra kl. 09.00 til kl.18.00

9.

Automatiske vandingsanlæg er ikke tilladt. Soppebassiner på indtil 100 liter kan tillades, hvis de bruges med omtanke, idet ethvert vandspild i haveforeningen ikke må finde sted.

10.

Der lukkes for vandforsyningen fra november til april. Dato for åbning og lukning vil fremgå ved opslag på haveforeningens opslagstavle eller ved e-mail.

11.

Træer, buske og lignende må ikke give skygge i nabohaven eller ødelægge hække. Er dette tilfældet skal havelejeren beskære eller evt. fælde beplantningen.

12.

Hækken mod sti skal være Liguster, f.eks. ”Liga”, og haveforeningen yder et tilskud på op til kr. 20,- pr. hækplante mod kvittering. Hækken skal holdes fri for ukrudt og anden bevoksning end liguster. Hækken må højst være 140 cm høj. Mod nabosiderne aftales højden indbyrdes. Hækken kan klippes efter behov, men skal dog være klippet 1 gang efter blomstring, senest ved udgangen af august. Dette vil også fremgå af sæsonkalenderen.

13.

Anlæg og gange skal holdes fri for ukrudt eller lignende, og der må ikke under nogen omstændigheder udlægges perlesten eller andet materiale end det kommunen stiller til rådighed.

14.

De enkelte haver skal dyrkes forsvarligt, tilføres den nødvendige gødning, samt ligeledes holdes fri for ukrudt og plantesygdomme. Mod nabohæk skal haven i et stykke på 30 cm fra lodskel altid holdes fri for krybende beplantning som ukrudt og græs samt jordskydende beplantning som f.eks. padderokker, skvalderkål, snerler og lignende. Blomstrende bunddækkende planter hører ikke herunder.

15.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse er ikke tilladt. Brug af gasbrænder i haven skal begrænses mest muligt, og må ikke virke ødelæggende på egen eller nabos områder.

16.

Det er ikke tilladt at bruge gasbrænder ved nabohække eller ved hæk mod sti.

17.

Afbrænding af haveaffald eller lignende er ikke tilladt. Brug af åben ild (f.eks. bålfade) er ligeledes ikke tilladt.

18.

Bestyrelsen kan iværksætte ændringer og nyordninger vedrørende bortskaffelse af affald fra haveforeningen.

19.

Haven skal være forsynet med hvidmalet låge, der åbner indad. Lågen skal være påsat skilt der tydeligt viser havens nummer. 

20.

Eventuel flagstang skal placeres i den bagerste tredjedel af haven, og der må kun flages med Dannebrog i overensstemmelse med de officielt fastsatte normer.

21.

Køkkenaffald, der ikke er grøntaffald, må af hensyn til rottefare ikke nedgraves eller komposteres

22.

Brug af støjende haveredskaber, herunder mekaniske, batteridrevne og benzindrevne, eller andre støjende redskaber, er ikke tilladt lørdag fra kl. 15.00, samt søn- og helligdage fra kl. 12.00 i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober.

23.

Eventuelle antenner skal have en passende størrelse og et ikke skæmmende udseende. Larmende og støjende adfærd, herunder højtspillende radioer eller lignende, er ikke tilladt.

24.

Hvert forår beslutter bestyrelsen, om der skal afholdes havebedømmelser.

25.

Disse ordensbestemmelser er udarbejdet under hensyn til foreningens medlemmer og deres interesser. det er bestyrelsens ønske, at nærværende bestemmelser vil være med til at øge glæden ved haveforeningslivet og samtidig appellere til forståelse for hinandens små forskelligheder gennem samtale og derved undgå ærgerlige misforståelser.

 Bestyrelsen for HF Lyngen

 Således vedtaget på ordinær generalforsamling 21. marts 2024