hflyngen.dk, Om haveforeningen, lidt historie.


Haveforeningens historie går tilbage til 1926. Som den første af sin art i Lyngby-Taarbæk Kommune blev der den 18. juni 1926 etableret en haveforening - H/F Rolighed på Rolighedsvej. Haveforeningen blev udlejet til en Hr. Thysen. Det har desværre ikke endnu været muligt at finde yderligere oplysninger om dette ejer/lejeforhold.

 

Senere, i 1943, blev haverne flyttet til Kanalvej, hvor de lå indtil de blev nedlagt i 1950. Herfra flyttede man til den nuværende beliggenhed på Lundtoftevej 81, den 1. april 1950. Denne dato regnes for haveforeningens "fødselsdag".

 

I 1951 kom der brev fra Kommunen, at vi muligvis skulle forflyttes over til et stykke jordareal, der lå nord for den daværende Lundtofte Flyveplads. Dette blev heldigvis ikke til noget - vi fik lov til at blive, hvor vi var.

 

Indtil årene 1972 - 1973 eksisterede der ikke nogen egentlig kontrakt med Kommunen, og som følge deraf kunne lejemålet opsiges med 3 måneders varsel. Men ved ihærdig indsats fra haveforeningens tidligere formænd - Albert Jørgensen og Niels-Peter Jensen - i tæt samarbejde med Nordøstsjællandskredsen - lykkedes det at få etableret en aftale om et længere lejemål, nemlig til år 2000. Den er nu forlænget, fra ejerens side uopsigeligt, til 31. marts 2016.

 

Under den 1. verdenskrig (1914 - 1918) kom vores areal til at spille en mindre rolle i Københavns befæstning. I årene 1886 - 1894 blev der opført en ring af forsvarsværker, forter og batterier omkring København. I årene herefter udvidedes befæstningen og da 1. verdenskrig startede, blev der, i 1914, etableret en forsvarslinje af skyttegrave, pigtråd og mandskabsrum fra Fortunfortet i en bue mod vest, nord om Bavnehøj, der var det højeste punkt på Lundtoftesletten (53 m), og herfra ned mod den daværende Fæstningskanal. Senere blev befæstningslinjen udvidet fra Bavnehøj og videre mod vest, gennem Mølleådalen og helt over til Furesøen, lidt nord for Frederiksdal. Det var her, at befæstningslinjen gik gennem vores senere så fredeligere haveforening, omkring hvor toiletbygningen nu ligger. Alle de feltbefæstede stillinger blev nedlagt i 1919 og sløjfet kort tid efter.

 

Haveforeningen ligger på et areal, som altså er Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendom, matr. nr. 7 ar, og matr. nr. 6 æ Kgs. Lyngby by, Kgs. Lyngby, beliggende ved Lundtoftevej.

 

Haveforeningen er omfattet af "Lov om kolonihaver" af 1. juni 2001 (med senere ændringer i 2007) og kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. oktober 2001, at haveforeningen har status som varig. Dette begreb "et varigt kolonihaveområde" blev indført på initiativ af daværende miljøminister Svend Auken og har bl.a. den konsekvens, at en kommune ikke kan opsige lejemålet, med mindre der er særlige væsentlige samfundsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Samtidig kræver loven at der skal tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som erstatning for det område, der nedlægges. Et meget stort fremskridt for kolonihavebevægelsen.

 

Haveforeningen er udlagt som en del af kommunens rekreative områder og må kun benyttes til kolonihaveformåI. Arealet er opdelt i 49 fritidshaver på hver 400 kvadratmeter, hvortil kommer gangarealer, stier og affaldsplads m.v. i alt omkring 24.000 kvadratmeter. Ifølge lovens bestemmelser om varige kolonihaver (Lov om kolonihaver) skal der være adgang for offentligheden til at færdes på veje og stier i området fra klokken 8.00 til kl. 21.00 i perioden fra den 1. april til den 30. september, så alle er derfor velkomne.

 

 

Stor tak til Aase, Claus og Ebbe for "at kunne huske tilbage".