H/F Lyngens Lejekontrakt.Have nr. XX

   Lejers eksemplar:

   Haveforeningens eksemplar:

 

Haveforening Lyngen udlejer et ikke særskilt matrikuleret havelod inden for haveforeningens område på matrikel nr. 7 ar og matrikel nr. 6 æ Kgs. Lyngby By beliggende på Lundtoftevej 81, 2800 Kgs. Lyngby. Havelodsadressen: HF Lyngen 6 2800 Kongens Lyngby

 

Lejer 1:

Navn og adr.: X

(Kontaktperson hos Kolonihaveforbundet / modtager af Havebladet)

Telefon og e-mail: X

Fødselsdato:X

 

Lejer 2:

Navn og adr.:X

(Registreres hos Kolonihaveforbundet)

Telefon og e-mail:X

Fødselsdato: X

 

Underskrift på denne lejekontrakt er gældende for side 1 og 2.

 

Kongens Lyngby den: X.

 

HF Lyngens Formand:                                               HF Lyngens Kasserer: 

 

 

 

 

Lejer 1: X                                   Lejer 2: X

 


                                       

Side 2


Vilkår for lejekontrakten
 


Ved lejekontraktens indgåelse bliver lejer medlem af haveforeningen HF Lyngen og Kolonihaveforbundet. Medlemskabet medfører, at lejer er forpligtet til at følge Kolonihaveforbundets regler samt beslutninger truffet af Kolonihaveforbundets organer.

Medlemskabet medfører endvidere, at vilkårene for lejemålet er de til enhver tid gældende lejevilkår for leje af en havelod. De nuværende vilkår udleveres ved indgåelsen af denne lejekontrakt, men vilkårene kan ændres af Kolonihaveforbundets kongres, hvorefter de nye vilkår er gældende for denne lejekontrakt uden yderligere varsel. De til enhver tid gældende vilkår for lejemålet kan findes på Kolonihaveforbundets hjemmeside.

Da jorden er lejet specifikt til kolonihaveformål, må lejer gøre sig klart, at der er nogle begrænsninger i lejers brugsret, som ikke findes for f.eks. sommerhuse. Disse begrænsninger fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer, foreningens vedtægter og ordensbestemmelser mv.

Særligt gælder, at ingen bebyggelse eller indretning kan sælges uden, at vurdering og værdiansættelse har fundet sted efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Salg kan ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken, som skal tilsikre, at sælger ikke opnår kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.

I foreninger på lejet jord går lejekontrakten med jordejer (evt. via en genudlejningsaftale) altid forud for denne lejekontrakt om en havelod.

 

Særligt om personoplysninger

 

Haveforeningen skal oplyse medlemmet om, hvilke personoplysninger, der behandles i foreningen.

Oplysninger om dig som medlem (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, havelodsadresse, betalingsoplysninger, indmeldelsesdato, præmietildeling og evt. tillidshverv) behandles bl.a. i Kolonihaveforbundets medlemssystem.

Det betyder, at dine oplysninger overlades til Kolonihaveforbundet som databehandler efter en databehandleraftale, som er indgået mellem haveforeningen og Kolonihaveforbundet.

Oplysningerne om dig bruges i forbindelse med den daglige administration af haveforeningen og ”genbruges” i Kolonihaveforbundets øvrige IT-platform, f.eks. vurderingssystemet (i forbindelse med vurdering af byggeri på haveloddet) og Dialognet (forbundets hjemmeside for medlemmer).

Oplysningerne behandles også af kredsen, eksempelvis ved oprettelse af kredstillidshverv samt af havekonsulenter i forbindelse med havepræmiering. Oplysninger som fremgår af vurderingssystemet videregives til en evt. køber af huset. Haveforeningen kan herudover indgå en serviceaftale med Kolonihaveforbundet, hvorved Kolonihaveforbundet behandler medlemsoplysningerne yderligere i forbindelse med de opgaver, som Kolonihaveforbundet udfører på vegne af haveforeningen. I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support samt ekstern bogføring kan der overføres personoplysninger til databehandlere.