Lejekontrakt af 18. februar 2020 samt byggetilladelse for spildevand


LEJEKONTRAKT

HAVEFORENINGEN "LYNGEN"

Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato indgået følgende aftale om leje af det på vedhæftede oversigtsplan med rød begrænsning areal af kommunens ejendom matr.nr.: 7ar og 6æ, Kgs. Lyngby By, Kgs. lyngby, beliggende ved Lundtoftevej med adressen Lundtoftevej 81. Arealet er opdelt i 49 havelodder hver på ca. 400 m 2, som vist på ovennævnte plan, der også angiver den under lejemålet hørende fællesbygning.

Lejekontrakten erstatter gældende kontrakt af 01.01.2003. i det omfang havehuse ikke er lovlige efter tidligere gældende kontrakter, skal lovliggørelse ske senest ved ejerskifte af havelodder.

For lejemålet gælder følgende vilkår:

1. Varighed

Lejemålet er en fortsættelse af tidligere lejemål og er fra ejerens side uopsigeligt indtil 31.12.2029. Lejemålet kan dog opsiges efter reglerne i Kolonihavelovens kap. 3. Haveforeningen har status som varig.

Fra lejers side kan lejemålet opsiges med 6 måneders varsel til en 1. april.

2. Leje

Lejen fastsættes ved virkning fra 01.01.2019 til kr. 1.785,00 årligt pr. havelod, Lejen betales kvartalsvis forud hvert år 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Lejen indbetales til Lyngby-Taarbæk Kommune på kommunens konto j Danske Bank; 4316 — 9021000.

Den årlige leje er nettoprisindekseret (november 1974 — januar 1975 = IOO). Lejen vil hvert år pr. 1. januar blive reguleret j forhold til ændringen i nettoprisindekset og med indekset for juli måned som udgangspunkt. Reguleringen iværksættes således første gang 01.01.2020 på grundlag af ændringen i indekset for juli 2018 i forhold til indekset for juli 2019.

Falder nettoprisindekset nedsættes lejen på tilsvarende måde, idet lejen dog aldrig kan blive lavere end 1.785,00 kr. pr, havelod pr. år.

Lejer har tilladelse til at differentiere havelejen for de enkelte havelodder, således at lejen reflekterer havens størrelse, dog således at udlejer fortsat modtager samme leje, som hvis der betales samme leje for alle havelodder.

3. Adgang og parkering

Arealet, hvortil adgang kun kan ske ad den på vedhæftede plan med gul farve viste offentlige sti, overtages i den stand, hvori det nu er og forefindes.

Den offentlige sti skal være tilgængelig for fodgængere og cyklister. Eventuelle friarealer i området skal endvidere være offentligt tilgængelige i perioden 1. april til 30. september fra kl. 8 til kl. 21.

Hvis der forefindes parkeringsarealer, skal disse ligeledes være offentligt tilgængelige.

De til havelodderne nødvendige tungere materialer må transporteres til haverne i bil, ligesom ærindekørsel med handicappede er tilladt. Der må ikke parkeres på arealet.

4. Anvendelse af arealet

Arealet må kun anvendes til daghaver. Lejer kan videreudleje lejemålet til en haveforening, som samtlige brugere skal være medlem af. Havehusene på havelodderne må kun indrettes til ophold for en husstand og må ikke benyttes til natophold.

Daghaverne må udelukkende udlejes til personer med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ændringer i det lejede, herunder sammenlægning af havelodder, må ikke finde sted uden ejerens samtykke.

På havelodderne må ikke holdes kaniner, bistader, høns, eller andre fjerkræ.

Lejer er ansvarlig for, at brugerne af de enkelte havelodder dyrker jorden på forsvarlig måde til havebrug, ligesom lejer drager omsorg for, at plantevækst, bygninger mv. på havelodderne vedligeholdes forsvarligt. Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse. Beplantning må ikke give skygge i nabohaver og må ikke ødelægge hække.

Jorden må ikke benyttes til oplag af anden gødning end det til jordens drift fornødne. Anvendelse af dagrenovation er ikke tilladt.

5. Erhvervsvirksomhed

På det lejede må ikke drives handel, beværtning eller anden form for erhvervsvirksomhed.

6. Udgifter

Ejer betaler samtlige skatter og afgifter for arealet.

Alle udgifter til vandinstallation, dræning, hegn og låger, dagrenovationspladser, cykelstativer og fællesbygning (med installationer og pumpestation) mv. afholdes af lejeren.

I det omfang fællesbygningen er ejet af ejer, tilfalder den og de til fællesbygningen tilhørende installationer ejeren vederlagsfrit ved lejemålets ophør.

Lejeren betaler vandforbrug ifølge måler, idet det bemærkes, at der synes at være etableret vandindlæg med dobbelthane i skel mellem hver havelod.

Lejer betaler elforbrug ifølge måler i fællesbygningen, ligesom lejer betaler udgiften til drift af pumpestationen.

Lejer forpligter sig i øvrigt til at betale alle udgifter, ejeren måtte få i anledning af eventuelle overtrædelser af lejekontraktens bestemmelser, eller som måtte blive påført ejeren af brugerne.

Ved ejers forbedringer af det lejede, er ejer berettiget til at regulere lejen ud over det som er aftalt i § 2. Ejer kan således kræve, at den af ejer foretagne investering skal amortiseres over 20 år med en forrentning, der svarer til kommunens interne rente som et annuitetslån og således betales udover den leje, som er aftalt i § 2. Forbedringerne skal på forhånd være aftalt mellem ejer og lejer eller være påkrævet af en offentlig myndighed.

7. Vedligeholdelse

Det påhviler lejer at vedligeholde friarealer og de af kommunen godkendte toiletforhold.

I de tilfælde, hvor fælleshuset er ejet af ejer, forestår ejer vedligeholdelse af "tag og fag" på fælleshuset, hvorimod lejer står for den indvendige vedligeholdelse.

Lejer forestår vedligeholdelse af evt. randbeplantning og trådhegn omkring det lejede, medmindre anden offentlig aktivitet i området nødvendiggør indhegning. Ejer står for en evt. udskiftning af randbeplantning, hegn og låger omkring haveforeningen.

Pleje og renholdelse af hegn, låger, dagrenovationspladser og cykelstativer påhviler lejeren. Dagrenovation og andet affald fjernes ved lejers foranstaltning.

8. Byggeri

Lejer er ansvarlig for, at opførte havehuse mv. på det lejede var lovlige på opførelsestidspunktet, og lejer er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen i haveforeningen fører tilsyn med, at nedenstående bestemmelser overholdes for bebyggelse opført efter kontraktens indgåelse:

På den enkelte havelod må kun opføres mindre havehus uden egentlig køkken- og toiletindretning på max 20 m2 i grundareal og 3 meter til tagryggen. Det er dog tilladt at opsætte en bordplade og køleskab, men der må ikke indlægges vand og afløb i havehusene.

Til det bebyggede areal medregnes alle konstruktioner med fast tag, herunder halvtag og lignende. Der må herudover etableres 1 drivhus på max. 10 m 2. Drivhuset medregnes ikke i det bebyggede areal.

Bebyggelsen må kun indrettes i 1 plan. Der må ikke etableres kælder eller hems.

Enhver bygning opført efter kontraktens ikrafttræden, bortset fra drivhuse skal placeres mindst 2,5 m fra lodskel.

Ingen bebyggelse må være højere end 4,5 meter fra stiniveau og til rygning. Flagstænger på havelodderne må ikke være længere, end de kan lægges ned på haveloddet, og de må ikke give mulighed for mobilsendere eller anden elektronik. Ingen form for antenner er tilladt.

Før noget byggeri på den enkelte havelod påbegyndes, skal der til haveforeningens/lejers behandling af byggeandragendet fremsendes detaillerede tegninger, således at haveforeningens bestyrelse/lejer kan forvisse sig om, at bestemmelserne i evt. deklaration, gældende aftale o.l. er overholdt. Tegninger skal mindst være i målestoksforholdet 1:100, og materialet skal indeholde målsat skitse med afstand til skel og andre bygninger. Tegninger påføres bestyrelsens/lejers attestation ved godkendelsen.

Hvert år inden 1. april er haveforeningens bestyrelse/lejer forpligtet til at fremsende ajourførte tegninger og bilag til ejer for de havelodder, hvor der er sket areal- eller bygningsændringer efter bestyrelsens/lejers godkendelse siden sidste 1. april.

Lejer har ret til at indlægge vand i fællesarealer og fælleshuset samt el i fælleshuset, såfremt de overholder de gældende bestemmelser herom.

9. Spildevandsforhold

Haveforeningerne er ikke kloakerede, hvorfor spildevand ikke må udledes eller nedsives. Overfladevand og tagvand skal nedsives på lodden eller på haveforeningens areal efter kommunens til enhver tid gældende regler.

Miljøbeholdere må alene etableres ved fælleshuset, såfremt nødvendige tilladelser foreligger fra miljømyndigheden. Der er tilladelse til udledning af vand til miljøbeholder fra èn køkkenvask pr. havelod.

10. Salg og overdragelse

Nye brugere af de enkelte havelodder skal optages efter en venteliste udarbejdet af Kolonihaveforbundet, jf. reglerne i Kolonihaveloven. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig.

Venteliste skal ikke anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, ægtefælle, registreret partner og ægtefælles eller registreret partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder fx ægtefælles særbørn, hvis lejer sidder i uskiftet bo med dem.

Salg og overdragelse skal ske efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

11. Ledningsnet mv.

Lejer er gjort bekendt med det på situationsplanen med rødt indrammede viste kloakledningsareal, ligesom lejeren er bekendt med, at der på arealet tinglyses en servitut, hvorefter der i en bredde af 2,5 m på hver side af ledningens midte ikke må anbringes huse og ikke placeres træer med dybtgående rødder. Brøndene på ledningsnettet skal være tilgængelige for ejeren og være placeret 40 cm over terræn.

Ejer har ret til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder på ledningerne og i den anledning foretage opgravninger, uden at lejer kan kræve erstatning. Ejer er dog forpligtet til at reetablere terrænet efter de nævnte arbejder.

12. Misligholdelse

Misligholdelse af kontrakten berettiger ejer til at ophæve lejekontrakten, hvis lejer ikke efter skriftligt påkrav berigtiger det pågældende forhold.

Ved misligholdelse gælder:

 Manglende betaling

 Opførelse af havehuse/installationer mm, der ikke er godkendt af lejer, og hvor lejer ikke medvirker til lovliggørelse.

13. Forsikring

Det påhviler lejer at tegne en grundejeransvarsforsikring med følgende dækningsomfang: Erstatningsansvar for skader tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges lejer som bruger af ejendommen, herunder bl.a. ansvar for skader, der opstår som følge af forsømmelser med hensyn til snerydning, grusstrøning mv.

14. Rydningspligt

Ved lejemålets ophør skal arealet afleveres i ryddeliggjort stand. Alle bygninger — bortset fra fællesbygningen, hvis fællesbygningen er ejet af ejer — vandinstallationer, hegn, beplantning mv. skal fjernes af lejer efter nærmere aftale med ejer.

15. Særlige forhold

Ifølge pkt. 8. må der ikke etableres afløb i havehusene, hvorfor der ikke er kloakeret i havehusene. Der er dog før 2019 i enkelte huse givet tilladelse til opsamling af spildevand ved en miljøbeholderløsning, Alle udgifter i forbindelse med denne løsning påhviler lejer.

Hegn og hække må ikke være højere end 1,4 meter.

Det påhviler lejer at vedligeholde den fælles grusplads (legepladsarealet) og andre friarealer

16. Tinglysning

Denne haveforeningskontrakt tinglyses som en deklaration for området.

Underskrifter:

Den I8/2 2020                                                                                 Den 18 /2 2020

Som udlejer: Lyngby-Taarbæk Kommune                                                                              Som lejer: Kolonihaveforbundet


Byggetilladelse for spildevandsinstallationer

.

 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE                                                                        

Lyngby-Taarbæk Kommune                                                                                                                                                                                                         side 1/ 3 

Center for areal og Ejendomme Rådhuset, Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby den 3/6 2014

Sendt via mail arealerejendomme@ltk.dk

J.nr. 20121130329

H/F Lyngen — lovliggørelse af vand- og spildevandsinstallationer.

Ejendom: Lundtoftevej 81

Lyngby-Taarbæk Kommune giver herved tilladelse til lovliggørelse af udledning af vand til miljøbeholder fra 1 køkkenvask pr. lod. Yderligere vandinstallationer må udelukkende benyttes til havevanding. Tilladelsen er givet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 39 om ikke nedgravede samletanke for spildevand og humane affaldsprodukter, bortset fra tag- og overfladevand.

Endvidere giver Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold til kap. 8.4 i Bygningsreglement 2010 tilladelse til lovliggørelse af udførte vandinstallationer og udførelse af de nedenfor beskrevne afløbsinstallationer.

Vilkår for tilladelsen

Vand- og spildevandsinstallationerne skal anvendes og være udført i henhold til nedenstående vilkår 1-13. Fristen for opfyldelsen af vilkårene fastsættes til

1. september 2014.

1.     Udledningen sker til miljøbeholdere, der opfylder kvalitetskrav til opbevaring af spildevand fra køkkenvaske jf. nedenstående krav.

2.     MilJøbehoIderen skal placeres i det fri, for at sikre uhindret adgang til tømning og for at hindre uhygiejniske forhold i huset.

3.     Miljøbeholderen skal være påført tætsluttende låg, der sikrer mod uhensigtsmæssigt spild og lugtgener.

4.     Inden udløb til miljøbeholderen skal der på afløbet fra køkkenvasken være installeret vandlås for at hindre lugtgener i huset.

5.     På spanden skal endvidere være installeret kontraventil, der hindrer overtryk i miljøbeholderen.

6.     Miljøbeholderen skal tømmes efter behov i dertil egnet udslagsvask eller lignende ved toilethuset i haveforeningen.

7.     Tømningsstedet skal være indrettet, så beholderen let kan tømmes. Endvidere skal der være mulighed for spuling/rengøring af beholderen og tømningsstedet efter tømning-

8.     Transport af miljøbeholderen fra køkken til toiletbygning skal ske på egnet sækkevogn eller lignende. Det skal sikres, at beholderen kan fastgøres til vognen, så den ikke vælter og spildevandet løber ud i forbindelse med transporten.

side 2/3

9.     Beholderen må under ingen omstændigheder tømmes andre steder end i udslagsvasken ved toiletbygningen.

10. Der må ikke etableres overløb fra miljøbeholderen, hverken til jorden eller andre steder.

 11. Der må kun tilledes vand fra 1 køkkenvask pr. beholder pr. lod.

12. Der skal udføres egenkontrol, der sikrer, at vilkårene overholdes.

13. Der skal fremsendes VVS-attest for udførte vandinstallationer.

Generelt

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelsen trækkes tilbage, såfremt der måtte vise sig uhensigtsmæssigheder for miljøet. Dette vil i givet fald betyde, at installationer enten skal afmonteres eller, at spildevandet skal føres til kloak.

Grundlag for afgørelsen

H/F Lyngen er ved mail den 9.02.2013 fra Henrik Detlefsen anmeldt for nedsivning af spildevand fra køkkener og badeværelser til ikke godkendte faskiner. Endvidere er anført at der ikke er indleveret VVS-attest for udførte vandinstallationer.


På et møde den 11. oktober 2013 i Center for Miljø og Plan aftaltes, at ejer/lejer skulle fremsende redegørelse for forholdene vedrørende vand- og afløbsinstallationer i HIF Lyngen. Ansøgning om lovliggørelse af vand- og spildevandsinstallationer i H/F Lyngen bilagt oversigtsplan er den 3.01.2014 modtaget i Center for Miljø og Plan Supplerende materiale er modtaget den 25.02.2014.

Til vurdering af det ansøgte er indgået følgende lov- og plangrundlag.

    Lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 § 19 om forurening af grundvand, jord og undergrund samt § 28 stk. 4 om tilslutningspligt.

    Bekendtgørelse nr. 1448 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 39 om etablering af ikke nedgravede samletanke for spildevand og for humane affaldsprodukter, bortset fra tag- og overfladevand samt § 11 om hel eller delvis udtræden af kloakfælleskabet.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan 2001-2006.

Bygningsreglement 2010.


Miljø og Plans vurdering

Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak via en fælles privat kloakledning, der forløber ind over naboejendommen Lundtoftevej 93. Kloakken er kun ført frem til toiletbygning på ejendommen.

Miljø og Plan vurderer, at der er tale om begrænsede mængder spildevand. Det gennemsnitlige vandforbrug pr. havelod er opgjort til ca. 10 m3 vand pr. år. Da der ikke må overnattes i husene og ikke må installeres bad eller toilet, vurderes det, at størsteparten af det anvendte vand er forbrugt til havevanding.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              side 3/3

Miljø og Plan vurderer endvidere, at spildevandet på visse betingelser vil kunne opbevares i miljøspande uden fare for sundheden. Med i vurderingen hører, at miljøbeholderen har en størrelse (anslået til mindre end 50 liter) der gør, at hyppig tømning vil være nødvendig.

Miljøbeholderen er påmonteret hanke og er ikke større end, at beholderen kan løftes af 1 person. Såfremt der er sækkevogn eller lignende til rådighed vurderes det, at beholderen kan tømmes forsvarligt i udslagsvask ved toiletbygningen. Afstanden fra fjernest beliggende havehus til toiletbygning i H/F Lyngen er opgjort til ca. 230 meter. Derfor vurderer Miljø og Plan, at det vil være overkommeligt at tømme beholderne.

Beholderne må under ingen omstændigheder tømmes andre steder end i den dertil indrettede udslagsvask ved toiletbygningen. Vandet må ikke tømmes ud på jorden, hældes i en vejrist eller lignende.

Der er tale om en lovliggørelse af allerede udførte installationer. Det vurderes at ville være bekosteligt at føre kloak frem til hver enkelt havelod. Jf. ovenstående vurderinger kan installationerne i dette særlige tilfælde lovliggøres med opfyldelse af ovenstående vilkår.

Klagevejledning

Jf. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser § 46 kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 39 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dette omfatter afgørelsens vilkår nr. 1 samt 6-12.

Byggeloven:

Afgørelsens vilkår nr. 2-5 og 13 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa eller post@statsforvaltningen.dk, jf. § 23 og 24 i byggeloven. Heri ligger, at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis De mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Hvis de vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Venlig hilsen

Pernille Hansen                               Jette Brunnstrøm

Kopi sendt til :

• Dansk Kolonihaveforbund ved kredsformand Jørgen Frederiksen, (jorgen1873@gmajl.com) o Henrik Dethlefsen, (magtfordrejning@gmail.com)


 LYNGBY-TAARBÆK KOMMU N E

Lyngby-Taarbæk Kommune.       Center for Areal og Ejendomme.      Rådhuset, Lyngby Torv 17.      2800 Kgs. Lyngby.
Dato:  04-08-2014     Ref:
 PERH  J.nr.:   20121130329

Sendt via mail arealerejendomme@ltk.dk

H/F Lyngen - Lovliggørelse af vand- og spildevandsinstallationer

Ejendom: Lundtoftevej 81

I forlængelse af tilladelse af 3. juni 2014 til lovliggørelse af vand- og spildevandsinstallationerne er der ved mails af 24. og 26. juni og 22. juli fremsendt forslag til etablering af miljøbeholder i forbindelse med køkkenvaske til forhåndsgodkendelse.

Center for Miljø og Plan har ved syn den 1. august inspiceret prøveopstilling ved hus nr. 25 i haveforeningen.

Center for Miljø og Plan kan umiddelbart godkende den ved mail af 22. juli fremsendte løsning, der er identisk med prøveopstillingen

Det vurderes, at et 8 mm hul i toppen af udluftningsrøret vil være tilstrækkeligt til udluftning af beholderen således, at der ikke opstår overtryk.

Såfremt der opstår lugtgener fra beholderen, forbeholder kommunen sig ret til at kræve ventil monteret på udluftningsrøret.

Det bør overvejes, om røret ind til vasken eventuelt skal fastholdes til huset, så der ikke opstår utætheder ved vasken i forbindelse med af- og påkobling til spanden.

Øvrige vilkår stillet i forbindelse med tilladelsen af 3. juni 2014 er stadig gældende.

Efter fristen for lovliggørelse den 1. september 2014 vil Center for Miljø og

Plan udføre et syn for konstatering af den gennemførte lovliggørelsen



Til alle havelejere.

Efter mange og lange forhandlinger med Lyngby-Taarbæk Kommunen har vi endelig fået mulighed for at få installeret/lovliggjort vand og afløb i vores havehuse. HF Bredely har været "forsøgskanin" og det har medført en tilladelse fra kommunen.

Bestyrelsen for HF Lyngen forudsætter at kunne opnå den samme tilladelse under de samme betingelser.

Der er knyttet en del betingelser til anlægget, for at HF Bredely kan opnå tilladelsen:

Vilkår for tilladelsen

Vand- og spildevandsinstallationerne skal anvendes og være udført i henhold til nedenstående vilkår 1-13. Fristen for opfyldelsen af vilkårene fastsættes til 15. maj 2014.

1 .          Udledningen sker til miljøbeholdere, der opfylder kvalitetskrav til opbevaring af spildevand fra køkkenvaske jf. nedenstående krav.

2.           Miljøbeholderen skal placeres i det fri, for at sikre uhindret adgang til tømning og for at hindre uhygiejniske forhold i huset.

3.           Miljøbeholderen skal være påført tætsluttende låg, der sikrer mod uhensigtsmæssigt spild og lugtgener.

4.           Inden udløb til miljøbeholderen skal der på afløbet fra køkkenvasken være installeret vandlås for at hindre lugtgener i huset.

5.           På spanden skal endvidere være installeret kontraventil, der hindrer overtryk i miljøbeholderen.

6.           Miljøbeholderen skal tømmes efter behov i dertil egnet udslagsvask eller lignende i fælleshuset.

7.           Tømningsstedet skal være indrettet, så beholderen let kan tømmes. Endvidere skal der være mulighed for spuling/rengøring af beholderen og tømningsstedet efter tømning.

8.           Transport af miljøbeholderen fra køkken til fælleshus skal ske på egnet sækkevogn eller lignende. Det skal sikres, at beholderen kan fastgøres til vognen, så den ikke vælter og spildevandet løber ud i forbindelse med transporten.

9.           Beholderen må under ingen omstændigheder tømmes andre steder end i

fælleshuset.

10.         Der må ikke etableres overløb fra miljøbeholderen, hverken til jorden eller andre steder.

11.          Der må kun tilledes vand fra 1 køkkenvask pr. beholder pr. lod.

12.          Der skal udføres egenkontrol, der sikrer, at vilkårene overholdes.

13.          Der skal fremsendes vvs-attest for udførte vandinstallationer.

Generelt

Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelsen trækkes tilbage, såfremt der måtte vise sig uhensigtsmæssigheder for miljøet. Dette vil i givet fald betyde, at installationer enten skal afmonteres eller, at spildevandet skal føres til kloak.

Yderligere bemærkninger

De af jer der evt. allerede har installeret en køkkenvask og afløb skal også overholde de anførte betingelser. De af jer der evt. ikke ønsker eller kan opfylde de anførte betingelser skal blot fjerne køkkenvasken og vand- og afløbsinstallationerne. Det vil altså ikke være tilstrækkeligt at sætte prop i vasken eller afproppe vandhanen. Der "må ikke forefindes egentlige køkkenindretninger" uden at de anførte betingelser er overholdt.

Læg specielt mærke til punkt 13. Bestyrelsen arbejder på, at der kun skal fremsendes én attest for hele området (alle haver) til kommunen. Det vil nok være det billigste. Den autoriserede vvs-installatør skal dog i hvert enkelt tilfælde godkende den endelige installation.

Den enkelte havelejer skal selv bekoste vand- og afløbsinstallationen, herunder attest fra aut. vvs-installatør. De der selv har mulighed for at udføre det nødvendige arbejde, kan blot gøre dette.

Udekøkken med vand og afløb er sidestillet med et indvendigt køkken, dvs. at man skal vælge om man vil have udekøkken eller indekøkken, da begge ikke er tilladt. De der kun har en vandpost/-hane til havevanding vil ikke skulle overholde de anførte betingelser.

Alle vand- og afløbsanlæg (undtagen installationer til havevanding) der ikke er godkendt af aut. vvs-installatør skal fjernes.

Miljøbeholderen tømmes i en udslagskumme placeret på siden af toiletbygningen og er fælles for Lyngen og Stadion. Udgiften til etableringen betales ligeligt af foreningerne.

Egenkontrol vil sige at kredsen og bestyrelsen har af kommunen fået ret til at bese vand- og afløbsforholdene. Før aut. vvs-installatør bliver tilkaldt for at udfærdige vvs-attest, kan/skal det enkelte anlæg beses af bestyrelsen eller af kredsen.

Bestyrelsen gør opmærksom på at undladelse af overholdelse af ovenstående betingelser kan/vil medføre politianmeldelse for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, herunder nedsivningsbekendtgørelsen. Det vil være kommunen der indgiver anmeldelsen og den vil munde ud i et bødeforlæg (evt. opsigelse af lejekontrakt). 

Bestyrelsen vil gerne på et senere tidspunkt (medio i januar) indkalde til et fællesmøde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at indhente priser på beholder, tilslutning, attest fra vvs-installatør osv.

mvh Bestyrelsen

2. oktober 2014


Til alle havelejere i HF Lyngen

Lyngby-Taarbæk Kommunen har nu endelig givet tilladelse til "lovliggørelse af vand- og spildevandsinstallationer". Bestyrelsen har tidligere udsendt de vilkår, der er gældende for tilladelsen, og dem er der altså ikke ændret på. Tilladelsen er vedhæftet i sin fulde ordlyd som pdf-fil, men kan også læses på vores hjemmeside, www.hf-lyngen.dk.

Hvad enten du har en indendørs køkkenvask eller en udendørs køkkenvask, skal afløbet føres til en miljøbeholder, som skal være placeret udendørs — men husk, du må kun have én køkkenvask og én miljøbeholder pr. havelod. Hvis du både har en indendørs køkkenvask og en udendørs køkkenvask, skal du altså vælge, hvilken du vil bibeholde.

For at føre afløbsrøret ud gennem væggen, er det nødvendigt at have et hulbor, der passer til rørets diameter. Bestyrelsen  indkøbt et 50 mm hulbor, som alle selvfølgelig har mulighed for at låne (l må dog selv skaffe boremaskine).

Bestyrelsen vil i samarbejde med HF Stadion snarest indkøbe en 25 1 miljøbeholder og kontraventil, én til hvert havelod, og sørge for at omdele disse til alle haver. Det bliver derefter jeres opgave, hvad enten I selv laver installationen eller får en autoriseret vvs'er til det, at forbinde køkkenvasken via vandlås til miljøbeholderen.

Det er vigtigt - for at få godkendt sin afløbsinstallation - at alle spor efter øvrige "ulovlige" installationer er fjernet. Kredsen, kommunen og vvs-installatøren vil kontrollere om alt er fjernet, således, at det ikke er muligt at genskabe de evt. "ulovlige" installationer. Det kan betyde, at har du en indvendig køkkenvask, du vil have nedlagt, er det ikke nok at afproppe afløbet, men selve køkkenvasken, bordpladen og afløbet ned i gulvet skal fjernes. Denne kontrol kræver, til sin tid, adgang til havehuset.

Fristen for opfyldelsen af vilkårene er fastsat til 1. september 2014. Dvs. at installationen skal være færdig i så god tid, at en autoriseret vvs'er i samarbejde med bestyrelsen, kan gennemføre et kontrolbesøg for udstedelse af vvs-attest i hvert havelod. Bestyrelsen arbejder på at denne vvs-attest skal dække alle havelod, således, at der kun skal fremsendes én attest til kommunen. Haveforeningen betaler denne attest. Det vil i øvrigt være den enkelte havelejers ansvar at opfylde kommunens krav for godkendelse af installationen.

Taphaner til havevanding er ikke berørt af ovenstående. Bestyrelsen står selvfølgelig gerne til rådighed med råd og vejledning i forbindelse med ovennævnte.

 

Mvh. Bestyrelsen

28. oktober 2014


Endelig godkendelse.

 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE                                              

Lyngby-Taarbæk Kommune

Center for Arealer og Ejendomme 

Rådhuset, Lyngby Torv 17

Dato:

08.06.2015

2800 Kgs. Lyngby

Ref: PERH                                                                                                                                                                         J.nr.:   20121130329

Sendt via mail: arealerejendomme@ltk.dk

H/F Lyngen — Lovliggørelse af vand- og spildevandsinstallationer

Ejendom: Lundtoftevej 81

Center for Miljø og Plan har den 28. maj og den 4. juni 2015 modtaget den ved brev af 17.04.2015 udbedte fotodokumentation vedrørende udbedring af mangler.

Den modtagne fotodokumentation kan godkendes.

Grundet renovering af køkken i have nr. 39 samt nedrivning og opførelse af nyt hus i have nr. 20 er der endnu ikke monteret miljøbeholdere i disse haver. Arbejdet er under udførelse og der vil blive fremsendt fotodokumentation af monterede miljøbeholdere, når arbejdet er afsluttet.

Lovliggørelse af vand- og spildevandsinstallationer i H/F Lyngen er herefter godkendt.

Venlig hilsen

Pernille Hansen

Kopi sendt til:

Peter Hoff, peter@mofler.dk                                                                                                                       Rådhuset

Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00 Dir. 45 97 35 97 perh@ltk.dk miljoplan@ltk.dk www.ltk.dk

Center for

Miljø og Plan