Kolonihaveloven

Lovbekendtgørelse 2007-06-21 nr. 790 om kolonihaver som ændret ved L 2008-12-19 nr. 1336, L 2010-05-11 nr. 484, L 2012-06-18 nr. 580, L 2013-06-12 nr. 645 og L 2014-01-28 nr. 86

Kap.1. Formål
§ 1. Loven skal sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Kap. 2. Definitioner
§ 2. Ved et kolonihaveområde forstås et areal, der omfatter mindst 5 havelodder og eventuelt et fællesareal, på betingelse af,
 1)  at arealet ligger i byzone eller landzone,
 2)  at havelodderne i området i gennemsnit ikke er større end 400 m2,
 3)  at der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring af redskaber og                              eventuelt til dag- og natophold,
 4)  at bebyggelsen i området ikke må anvendestil helårsbeboelse, og
 5)  at området ikke er en del af et friareal, der hører til en boligbebyggelse.
Stk. 2. Betingelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for haver etableret før 1. november 2001 og for haver, der er omfattet af en lokalplan med bestemmelser om havernes størrelse.
Stk. 3. Ved kolonihave forstås en havelod i et kolonihaveområde.
§ 3. Varige kolonihaveområder er
 1)  kolonihaveområder, der er taget i brug inden 1. november 2001, medmindre ejeren    af et område senest den nævnte dato skriftligt har meddelt Miljø- og                  Energiministeriet, at området ikke skal være et varigt kolonihaveområde, og ejeren    ikke herefter skriftligt har meddelt Miljøministeriet, at området skal være et varigt    kolonihaveområde,
 2)  kolonihaveområder, der tilhører statslige myndigheder, bortset fra områder, hvor der    af sikkerhedsgrunde er eller bliver fastsat særlige adgangs- og 
   benyttelsesindskrænkninger, og
 3)  områder, der efter 1. november 2001 tages i brug som kolonihaveområde.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1. Stk. 3. En kommunalbestyrelse, dersom ejer af et kolonihaveområde overvejer at meddele Miljø- og Energiministeriet, at området ikke skal være et varigt kolonihaveområde, skal inden meddelelsen til ministeriet offentliggøre et forslag herom og indkalde brugerne af området til et møde om sagen. Andre ejere af et kolonihaveområde skal give brugerne af området en skriftlig orientering med en frist på 4 uger, inden de meddeler Miljø- og Energiministeriet, at området ikke skal være et varigt kolonihaveområde. Kommunalbestyrelsens offentliggørelse af forslaget skal ske med en frist på mindst 4 uger for afgivelse af indsigelser m.v. mod forslaget.
Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan forlange, at de i stk. 1, nr. 1, nævnte meddelelser afgives i en bestemt form.

Kap. 3. Nedlæggelse af varige kolonihaveområder
§ 4. Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvis uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter stk. 1, hvis
 1)  væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet    til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og
 2)  der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.
Stk. 3. Ejeren og lejeren af arealet skal have skriftlig meddelelse om afgørelser efter stk. 1. Tilladelser efter stk. 1 skal tillige offentliggøres. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysning om bestemmelserne i §§ 9-11.
Stk. 4. Flytning af kolonihaver, hvorpå der kun må opføres et redskabsskur, inden for den samme ejendom betragtes ikke som nedlæggelse.
Stk. 5. Væsentlige samfundsmæssige hensyn som nævnt i stk. 2, nr. 1, omfatter ikke opførelse af almene og private boliger samt bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.
§ 5. Reglerne i § 4 finder tilsvarende anvendelse ved ekspropriation af kolonihaveområder, jf. dog stk. 2, nr. 1.
Stk. 2. Reglerne i § 4 finder ikke anvendelse
 1)  ved ekspropriation af eller inddragelse af kolonihaveområder som følge af         anlægsarbejder i henhold til anlægslov, eller
 2)  hvis et kolonihaveområde skal nedlægges, fordi det er etableret i strid med anden    lovgivning.

Kap. 4. Tilbudspligt
§ 6. I ikke varige kolonihaveområder skal ejeren tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side.
Stk. 2. Hvis ejendommen ejes af DSB, skal DSB, såfremt lejerne ikke ønsker at overtage ejendommen, tilbyde miljø- og energiministeren at overtage ejendommen.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 finder ikke anvendelse i kolonihaveområder, der ejes af statslige myndigheder eller kommuner.
§ 7. Tilbudspligten opfyldes ved, at ejeren over for samtlige lejere fremsætter tilbud om, at en af lejerne dannet andelshaveforening kan erhverve ejendommen til samme købesum, kontante udbetaling og øvrige vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Vilkårene skal være af et sådant indhold, at de kan opfyldes af en andelsforening. Acceptfristen skal være mindst 10 uger, dog således, at der ved beregning af fristen ses bort fra juli måned.
Stk. 2. Tilbuddet skal ledsages af dokumentation for, at ejeren ved salg til anden side kan opnå de tilbudte vilkår.
Stk. 3. Hvis ejendommen ejes af DSB, underretter DSB samtidig miljø- og energiministeren om tilbuddet til lejerne.
Stk. 4. Ejeren kan afvise andelsforeningens accept, hvis ikke mindst halvdelen af lejerne på accepttidspunktet er medlemmer af foreningen, eller hvis foreningen ikke på anfordring dokumenterer, at den kan betale den krævede udbetaling.
Stk. 5. Bliver et tilbud fra DSB ikke accepteret af lejerne, kan miljøog energiministeren inden for en frist på 14 dage acceptere tilbuddet.
Stk. 6. Er tilbuddet fra ejeren ikke accepteret rettidigt af lejerne eller, hvis ejendommen ejes af DSB, af miljø- og energiministeren, kan ejendommen sælges på de tilbudte vilkår i 2 år

regnet fra udløbet af fristen for lejernes henholdsvis miljø- og energiministerens accept.


Kap. 5. Offentlighedens adgang til kolonihaveområder 

§ 8. I kolonihaveområder, der tages i brug efter den 1. november 2001, skal der være adgang for offentligheden til færdsel til fods på veje og stier i området fra kl. 8 til kl. 21 i perioden fra den 1. april til den 30. september. 

Stk. 2. I varige kolonihaveområder, der er etableret før den 1. november 2001, og i kolonihaveområder, der ejes af kommuner, skal der åbnes adgang for den i stk. 1 nævnte færdsel, når ejeren har mulighed herfor, uden at der herved sker indgreb i eksisterende kontrakter om anvendelsen af området. 


Kap. 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål 

§ 8 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål kan ske til en pris, der er lavere end markedsprisen. 

§ 8 b. Statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål skal ved udlejning af de enkelte havelodder herpå føre og anvende en offentligt tilgængelig venteliste,som enhverskal kunne optages på, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål skal ved samlet udlejning af flere havelodder herpå stille krav i lejekontrakten om, at der ved udlejning af de enkelte havelodder føres og anvendes en offentligt tilgængelig venteliste, som enhver skal kunne optages på, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål kan bestemme, at en venteliste ikke skal anvendes ved genudlejning af et havelod til den person, som senest har lejet dette, og ved udlejning til denne persons slægtninge i ret op- og nedstigende linje, ægtefælle, registrerede partner eller sidstnævnte personers slægtninge i ret op- og nedstigende linje. Samme ejere kan desuden bestemme, at der på en venteliste kun kan optages personer, der er fyldt 16 år, eller personer med bopæl i den kommune eller inden for en gruppe af kommuner, hvori det kolonihaveområde, som ventelisten angår, er beliggende.

Stk. 4. Statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål kan opkræve gebyr for administration af ventelister. 

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om ventelister.


Kap. 6. Klage,søgsmål og administrative bestemmelser 

§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 4 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

§ 10. Klageberettiget efter § 9 er miljø- og energiministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

Stk. 2. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 

 1)  at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens    formål, og 

 2)  at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

§ 11. Klage skal være indgivetskriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlængesfristen til den følgende hverdag. 

Stk. 2. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen,snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. 

Stk. 3. Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 

Stk. 4. Myndigheden skal straks underrette Natur- og Miljøklagenævnet, hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen. Natur- og Miljøklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet. 

Stk. 5. Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Natur- og Miljøklagenævnet skalske ved anvendelse af digitalselvbetjening. Detsamme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises. 

Stk. 6. Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 2, 4. og 5. pkt., og stk. 3 ikke anvendelse. 

Stk. 7. En tilladelse efter § 4 må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Naturog Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen underretter straks den, som har modtaget en tilladelse, om klagen. 

§ 12. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, der er offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen. 

§ 13. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn efter loven. 

§ 13 a. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. 

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter 

stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. 

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser,som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

 

Kap. 7. Tilsyn og straf 

§ 14. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af §§ 4, 5 og 8. 

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 

 1)  nedlægger et varigt kolonihaveområde uden tilladelse efter § 4, 

 2)  tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter § 4 eller 

 3)  ikke efterkommer bestemmelserne i § 8. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 


Kap. 8. Ikrafttrædelse 

§ 16. Loven træder i kraft ugedagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. §§ 4 og 5 træder dog i kraft den 1. november 2001. 

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.