Kolonihaveforbundets Genudlejningsaftale med Lyngen


GENUDLEJNINGSAFTALE

Imellem Kolonihaveforbundet, i det følgende kaldet Forbundet, og H/F Lyngen, i det følgende kaldet
Foreningen, oprettes hermed følgende genudlejningsaftale:


§ 1

Foreningen indtræder i den til enhver tid gældende lejekontrakt, herefter kaldet hovedlejekontrakten,
mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Forbundet med de forpligtelser og rettigheder, som følger af
kontrakten.


Foreningen er gjort opmærksom på, at Forbundet kan ophæve Foreningens eller Foreningens
medlemmers lejekontrakt, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune kræver det i tilfælde af overtrædelse af
bestemmelser i hovedlejekontrakten.


§ 2

Foreningen er i henhold til genudlejningsaftalen bl.a. forpligtet til


at   sørge for, at lejeretten til udlagte havelodder hviler på en skriftlig lejeaftale imellem Foreningen
   og dens medlemmer. Forbundets lejekontrakt med de dertil knyttede standardlejevilkår for leje af
   en kolonihavelod under Forbundet skal benyttes,


at   sikre at lejere af havelodder med deres underskrift bekræfter at være gjort bekendt med
   indholdet af hovedlejekontrakten, jf. § 1, herunder bestemmelsen om, at deres lejemål kan
   opsiges af Forbundet eller Foreningen efter krav fra Lyngby-Taarbæk Kommune,


     et rimeligt omfang at sørge for overholdelse af reglerne for byggeri og ophold på
   foreningsområdet og af de bestemmelser, der i øvrigt af jordejer, en offentlig myndighed eller af
   Forbundet er lagt på området og dermed på de enkelte haver og deres brugere,


at   sørge for en passende vedligeholdelse af det samlede areal, der er omfattet af denne
genudlejningsaftale,


at   tegne og afholde udgifterne til en grundejer-ansvarsforsikring.


§ 3

Det er Foreningens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger overfor sine medlemmer for at
sikre, at forpligtelserne i hovedlejekontrakten og denne genudlejningsaftale overholdes. Heri indgår
ansvaret for, at Foreningen, hvis nødvendigt, ophæver medlemmer, som ikke overholder de
forpligtelser, der følger af genudlejningsaftalen, hovedlejeaftalen, deklarationen, samt andre øvrige
forpligtelser.


Hvis Forbundet efter gentagne påbud til Foreningen og efter høring af kredsen vurderer, at Foreningen
tilsidesætter sine forpligtelser efter denne genudlejningsaftale, er Forbundet berettiget til, i samarbejde
med kredsen, at træffe én eller flere af følgende foranstaltninger i forhold til Foreningen:

1.   Indkalde til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen efter reglerne herom i Foreningens
   vedtægter med henblik på, at Forbundet eller kredsen kan tage skridt til at bringe misligholdelsen
   til ophør. Forbundets og kredsens ledelse har ret til repræsentation på generalforsamlingen med
   taleret, men uden stemmeret. Udgifter i forbindelse med dette dækkes af Foreningen.


2.   I Foreningens navn at ophæve lejere, som trods gentagne påtaler fortsat undlader at opfylde
   forpligtelser i deres lejekontrakt eller af forpligtelser, der følger af denne genudlejningsaftale.
   Foreningens bestyrelse skal høres, inden ophævelse finder sted. Eventuelle procesomkostninger,
   som afholdes for at effektuere ophævelsen dækkes af Foreningen.


3.   Forbundet kan efter reglerne i forbundsvedtægten pålægge Foreningen og dens medlemmer
   sanktioner eller bod, hvis bestemmelserne i denne genudlejningsaftale ikke overholdes.


§ 4

Foreningen betaler leje for arealet, der svarer til den i hovedlejekontrakten fastsatte leje.


Indbetaling af arealleje finder sted til Forbundet eller et af Forbundet anvist betalingssted.


Hvis den i stk. 1 anførte leje eller eventuelle forbrugsafgifter, skatter og andre betalinger vedrørende
lejemålet udlagt af Forbundet ikke rettidigt indbetales, er Forbundet berettiget til at opkræve et
rykkergebyr på 100,00 kr. Herudover kan der opkræves renter efter rentelovens bestemmelser, indtil
betaling sker.


Hvis Foreningen ikke senest 4 uger efter påkravs fremsendelse, har betalt det skyldige beløb inkl.
rykkergebyr og renter, er Forbundet berettiget til at sende beløbet til inkasso eller ophæve denne
genudlejningsaftale uden yderligere varsel.

§ 5

Foreningen har pligt til at være medlem i Forbundet og skal med samtlige af dens medlemmer være
medlem af Forbundet og den kreds, hvorunder Foreningen hører, så længe Forbundet og/eller kreds
samt Foreningen består. Hvis Foreningen melder sig ud af Forbundet, kan denne genudlejningsaftale
opsiges af Forbundet uden yderligere varsel.


Foreningen har pligt til at overholde enhver bestemmelse, som kongressen, Forbundet og/eller kredsen
lader fastsætte gennem deres kompetente forsamlinger og organer.


Inden for Foreningen skal udarbejdes en foreningsvedtægt og ordensregler, som ikke må være i strid
med Forbundets regler og øvrige bestemmelser, Foreningen er pålagt.


Såvel Forbundet som kredsen kan kræve at få tilsendt den til enhver tid gældende foreningsvedtægt
og ordensregler samt Foreningens årsregnskab i den udformning, det sendes til medlemmerne.


København, den  26. maj 2023

 
Kolonihaveforbundet            Kreds            Haveforeningen
Karsten Kehlet               Carsten Christiansen       H/F Lyngen

Forbundsformand                Kredsformand           Steen Tolstrup

                                      Formand