Generalforsamling 2021

Dagsorden. Forslag. Referat. Beretning.


Genralforsamling 2021 afholdes den 22. september kl. 19.00 på Lindegården.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere (2 stk.)

4. Godkendelse af sidste års referat. (Den ordinære generalforsamling).

5. Bestyrelsens beretning. 1/3 2020 til 1/3 2021. Udsendt marts 21.

6. Haveforeningens årsregnskab.

7. Der er indkommet forslag til ændring af- og tilføjelser til ordensbestemmelserne fra bestyrelsen. Se bilag.

8. Der er indkommet forslag til ændring af  ordensbestemmelserne fra Teddy Olsen have 19. Se bilag.

9. Der er indkommet forslag til ændringerne af vedtægterne fra Teddy Olsen have 19. Se bilag.

10.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand Steen Tolstrup (have 40) modtager genvalg.   På valg i ulige år.

Kasserer: Solveig Lundtofte (have 15).            På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Lise Voigt (have 8) modtager genvalg.  På valg i ulige år.

Bestyr. medlem: Christian Becker (have 5).       På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Julie Henkelman (have 46)          På valg i lige år.

Suppleant: Peter Hoff (have 46)               På valg årligt.

Revisor 1: Bodil Madsen (have 41)              På valg i lige år.

Revisor 2: Kirsten Thomsen (have 35)           På valg i ulige år.

Revisorsuppleant: Jan Fynbo (have 9) modtager genvalg.  På valg årligt.

11.   Valg af festudvalgsmedlemmer.

Medlem: Annelise Steengaard (have 40) modtager genvalg. På valg årligt.

Medlem: Inge Christiansen (have 26) modtager genvalg.    På valg årligt.

12. Eventuelt. Under dette punkt kan intet vedtages.


   BESTYRELSEN.

     

Forslag til GF (i HF Lyngen) fra Teddy Olsen. (have 19).


                                                                                                                                                                                         11. januar 2021

jeg har følgende to forslag til generalforsamlingen i 2021 i HF Lyngen.

Forslag nr. 1

Forslag til ændringer til ordensbestemmelserne Hus og have stk. 14.

Gældende ordensbestemmelse: "De enkelte haver skal dyrkes forsvarligt, tilføres den nødvendige gødning, samt ligeledes holdes fri for ukrudt og plantesygdomme. Mod nabohæk skal haven i et stykke på 30 cm fra lodskel altid holdes fri for krybende beplantning som ukrudt og græs samt jordskydende beplantning som f.eks. padderokker, skvalderkål, snerler og lignende. Blomstrende bunddækkende planter hører ikke herunder.

" Ændres til: "De enkelte haver skal dyrkes forsvarligt, og holdes fri for plantesygdomme."

Forklaring:

- Det skal være frivilligt hvordan haveejere ønsker at holde deres egen have, inden for havens fire hække.

- Den gældende formuleringer strider også imod punkt 1 i ordensbestemmelserne. "Haveforeningen og vores haver er vores frirum. ...vi alle kan føle os trygge og godt tilrette i vores haver og i haveforeningen".

- Og så vil det øge gruppen af potentielle fremtidige haveejere, da eksempelvis yngre mennesker vil være mere interesseret i at købe en kolonihave, jo mere lugearbejde begrænses. Da det giver mere frihed til at bruge sin tid i sin have, som man selv ønsker det.

- Ydermere lever vi i dag i en verden hvor rigtig mange insekter er i tilbagegang, og som på længere sigt vil have store konsekvenser for fremtidige haveejere - også kolonihaveejere. Derfor bør der ikke pålægges begrænsninger, at bestemte plantetyper (som f.eks. bunddække) i 30 cm bredt bånd langs med hækken i hver eneste have - det er faktisk et areal på næsten 20 m2.

Forslag nr. 2

Forslag til ændring af vedtægter vedr. fuldmagt 59, pkt. 7

Gældende formulering: "Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

" Ændres til: " Der kan stemmes ved fuldmagt."

Forklaring:

I disse tider med Corona-virus vil det være meget formålsnyttigt at kunne benytte fuldmagter, således at fremtidige generalforsamlinger kan gennemføres af ganske få personer, der medbringer fuldmagterne. Således, at haveforeningen til hver en tid vil være funktionsdygtig og beslutningsdygtig på trods af virus eller andre forstyrrelser i samfundet.

Mvh. Teddy Olsen, have 19

o


Generalforsamling, Onsdag den 22. september 2021

Bestyrelsens forslag til ændringer og tilføjelser til ordensbestemmelserne.

Forslag nr. 1. Generelt stk. 5. Ændring af ordensbestemmelser.

Oprindelig tekst:

Undlader et medlem at efterleve punkter i foreningens ordensbestemmelser, f.eks. ved at forsømme havens vedligeholdelse, er det bestyrelsens pligt at henstille til medlemmet straks at bringe forholdet i orden. Sker dette ikke inden for 14 dage, vil medlemmet modtage en skriftlig påtale og samtidig blive pålagt at indbetale et gebyr til foreningens kasserer på kr. 250,00. Efterkommes denne påtale ikke, hæfter havelejeren for efterfølgende udgifter.


Forslag til ny tekst: Undlader et medlem at efterleve punkter i foreningens ordensbestemmelser, f.eks. ved at forsømme havens vedligeholdelse, er det bestyrelsens pligt at henstille til medlemmet straks at bringe forholdet i orden. Sker dette ikke inden for 14 dage, vil medlemmet modtage en skriftlig påtale og samtidig blive pålagt at indbetale et gebyr til foreningen på kr. 350,-. Efterkommes denne påtale ikke, hæfter havelejeren for efterfølgende udgifter. Ved fremsendelse af påkrav med anbefalet brev pålægges yderligere gebyr på kr. 250,-. Gebyrer indbetales på foreningens kontonummer 1551 4109724.

Forslag nr. 2. Lejeforhold stk. 1. Ændring af ordensbestemmelser.

Oprindelig tekst:
Ved indmeldelse i foreningen betales et beløb svarende til et års leje. Endvidere betales et indskud på kr. 1.691,00 der giver adgang til toiletbygningen, køkkencontaineren og lågen ind til haveforeningen. Dette beløb tilbagebetales ved udmeldelse (salg). Lejen, der forfalder halvårligt den 1. marts og 1. september, skal indbetales til netbank reg.nr. 1551 og konto nr. 4109724 eller gironummer +01 +4109724. Er lejen ikke indbetalt rettidigt, opkræves straks et gebyr på kr. 250,00. Betaling af leje anses for rettidig, når den modtages senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller hvis denne er en lørdag eller søndag, den følgende hverdag.

Forslag til ny tekst:

Ved indmeldelse i foreningen betales et beløb svarende til et års leje. Endvidere betales et indskud på kr. 1.691,00 der giver adgang til toiletbygningen, køkkencontaineren og lågen ind til haveforeningen. Dette beløb tilbagebetales ved udmeldelse (salg). Lejen, der forfalder halvårligt den 1. marts og 1. september, skal indbetales til netbank på kontonummer. 1551 4109724. 

Er lejen ikke indbetalt rettidigt, opkræves straks et gebyr på kr. 350,00. Betaling af leje anses for rettidig, når den modtages senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller hvis denne er en lørdag eller søndag, den følgende hverdag. Ved fremsendelse af påkrav med anbefalet brev pålægges yderligere gebyr på kr. 250,-. Gebyrer indbetales på foreningens kontonummer 1551 4109724.


Forslag nr. 3. Lejeforhold stk. 4. Ændring af ordensbestemmelser.
 

Oprindelig tekst: 

Bestyrelsen registrerer ønsker om en have i foreningen på en ekstern venteliste, der er offentlig. Dog har foreningens medlemmer fortrinsret til en ledig have og kan således overtage en ny have, før denne tilbydes en person fra den eksterne venteliste. Foreningens medlemmer kan først skrive sig på den interne venteliste efter 1 års medlemskab. Bestyrelsen registrerer denne fortrinsret på en intern venteliste. 


Forslag til ny tekst:

Bestyrelsen registrerer ønsker om en have i foreningen på en ekstern venteliste, der er offentlig. Dog har foreningens medlemmer fortrinsret til en ledig have og kan således overtage en ny have, før denne tilbydes en person fra den eksterne venteliste. Foreningens medlemmer kan først skrive sig på den interne venteliste efter 1 års medlemskab. Bestyrelsen registrerer denne fortrinsret på en intern venteliste. På såvel den eksterne- og interne venteliste rykker man bagerst på listen ved 3 gange nej til en udbudt have. 

Hver 1. marts opkræver foreningen kr. 200,- for at stå på den eksterne venteliste.
Hver 1. marts opkræver foreningen kr. 200,- for at stå på den interne venteliste.

Forslag nr. 4. Hus og have stk. 24. Ændring af ordensbestemmelser.
Oprindelig tekst:
Havebedømmelse finder normalt sted i juni/juli måned. Ønsker et medlem at få bedømt sin have, skal man hvert år tilmelde sig. Bestyrelsen vil i god tid meddele tidsfrister på e-mail og på opslagstavlen, hvornår og hvordan tilmeldingen kan foregå. Aflåste haver vil ikke blive bedømt.

Forslag til ny tekst:
Hvert forår beslutter bestyrelsen om der skal afholdes havebedømmelser.Haveforeningen Lyngen, Lundtoftevej 81.     ‎05-‎10-‎2021

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22.september 2021 kl 19.00 på Lindegården, Peter Lunds vej 8.

Formanden bød velkommen til de 21 deltagere fra ialt 18 haver.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere.

Carsten Christiansen fra forbundet blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Julie Henkelman, have 46, blev valgt som referent.

I betragtning af det overskuelige antal fremmødte blev dirigenten valgt som stemmetæller.

2. Godkendelse af sidste års referat, den ordinære generalforsamling.

Referat godkendt uden kommentarer.

3. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev godkendt.

4. Haveforeningens regnskab.

God detaljeret gennemgang af årsregnskabet ved kasserer Solveig Lundtofte, have 15.

Der var ingen nævneværdige kommentarer til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen til ændring af- og tilføjelser til ordensbestemmelserne fra bestyrelsen.

Forslag 1. Generelt stk 5. Ændring af ordensbestemmelser.

Forslag til ny tekst:

Undlader et medlem at efterleve punkter i foreningens ordensbestemmelser, f.eks. ved at forsømme havens vedligeholdelse, er det bestyrelsens pligt at henstille til medlemmet straks at bringe forholdet i orden. Sker dette ikke inden for 14 dage, vil medlemmet modtage en skriftlig påtale og samtidig blive pålagt at indbetale et gebyr til foreningen på kr. 350,-. Efterkommes denne påtale ikke, hæfter havelejeren for efterfølgende udgifter. Ved fremsendelse af påkrav med anbefalet brev pålægges yderligere gebyr på kr. 250,-. Gebyrer indbetales på foreningens kontonummer 1551 4109724.

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer.

 

Forslag 2. Lejeforhold stk 1. Ændring af ordensbestemmelser.

Forslag til ny tekst:

Ved indmeldelse i foreningen betales et beløb svarende til et års leje. Endvidere betales et indskud på kr. 1.691,00 der giver adgang til toiletbygningen, køkkencontaineren og lågen ind til haveforeningen. Dette beløb tilbagebetales ved udmeldelse (salg). Lejen, der forfalder halvårligt den 1. marts og 1. september, skal indbetales til netbank på kontonummer. 1551 4109724

Er lejen ikke indbetalt rettidigt, opkræves straks et gebyr på kr. 350,00. Betaling af leje anses for rettidig, når den modtages senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller hvis denne er en lørdag eller søndag, den følgende hverdag. Ved fremsendelse af påkrav med anbefalet brev pålægges yderligere gebyr på kr. 250,-. Gebyrer indbetales på foreningens kontonummer 1551 4109724.

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer.

 

Forslag 3. Lejeforhold stk 4. Ændring af ordensbestemmelser.

Forslag til ny tekst:

Bestyrelsen registrerer ønsker om en have i foreningen på en ekstern venteliste, der er offentlig. Dog har foreningens medlemmer fortrinsret til en ledig have og kan således overtage en ny have, før denne tilbydes en person fra den eksterne venteliste. Foreningens medlemmer kan først skrive sig på den interne venteliste efter 1 års medlemskab. Bestyrelsen registrerer denne fortrinsret på en intern venteliste. På såvel den eksterne- og interne venteliste rykker man bagerst på listen ved 3 gange nej til en udbudt have.

Hver 1. marts opkræver foreningen kr. 200,- for at stå på den eksterne venteliste.

Hver 1. marts opkræver foreningen kr. 200,- for at stå på den interne venteliste.

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer.

 

Forslag 4. Hus og have stk 24. Ændring af ordensbestemmelser.

Forslag til ny tekst:

Hvert forår beslutter bestyrelsen om der skal afholdes havebedømmelser.

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer..

 

6. Indkomne Forslag fra havelejere.

Forslag fra Teddy Olsen, have 19.

Forslag til ændring af ordensbestemmelsernes stk.14 Hus og have.

Stk. 14 forenkles og ændres til ”De enkelte haver skal dyrkes forsvarligt, og holdes fri af plantesygdomme”


Marianne have 13 fremhævede, at i tilfælde af uenighed med naboer, var den nuværende tekst en fordel, hvilket flere tilsluttede sig.

Forslaget blev nedstemt med 22 imod,5 for,9 blanke.

 

Forslag fra Teddy Olsen, have 19 vedrørende fuldmagt §9, pkt. 7

Formulering fra " Der kan ikke stemmes ved fuldmagt" foreslås ændret til "Der kan stemmes ved fuldmagt".

Forslaget blev nedstemt med 24 stemmer imod,10 for,2 blanke.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Formand Steen Tolstrup have 40 blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Lise Voigt have 8 blev genvalgt

Som bestyrelsessuppleant blev valgt Erik Frydling Jørgensen have 2

Som revisor 2 blev valgt Anette Frydling Rasmussen have 2

Revisorsuppleant Jan Fynbo have 9 blev genvalgt

Foreningens kasserer Solveig Lundtofte forlader haveforeningen, og det blev ved dirigentens accept besluttet straks at vælge en ny kasserer.

Til ny kasserer blev valgt Nina Grønhøj, Have 28

 

8. Valg af festudvalgsmedlemmer.

Annelise Steengaard have 40 Blev genvalgt

Inge Christiansen have 26 Blev genvalgt

Desuden blev følgende nye valgt:

Marianne Modest-Have48

Pia Borrit-Have 11

Bente Sonberg-Have 12

9. Eventuelt

Dorte Modest,Have 48 ,spurgte til reparation af havegange.

Formanden svarede, at der var planlagt reparation til foråret.

Der var almindelig enighed om, at gange og stier bør repareres allerede nu på grund af den meget ringe tilstand. Bestyrelsen ”skrev sig dette bag øret”.

Bente Sonberg Have 12 udtrykte sin glæde ved de små havecontainere.

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl 22.00

 

Underskrifter:

 

Formand: Steen Tolstrup

 

Referent: Julie Henkelman

 

Dirigent: Carsten Christiansen

 


Bestyrelsens årsberetning 1/3 2020 til 1/3 2021 for HF Lyngen

Efter endnu en periode i Coronaens skygge ser det ud til at løsne lidt op. Vacciner og andet har gjort sit indtog, alligevel har vi måttet udsætte vores generalforsamling et stykke tid endnu. Bestyrelsens beretning har vi valgt at udsende i normal termin som er 1/3 til 1/3. Øvrige papirer vedrørende generalforsamlingen vil blive udsendt i forbindelse med indkaldelse til denne. Bestyrelsen vil ved kommende samling tage bestik af situationen.

Coronaen har også betydet færre bestyrelsesmøder. Vi har dog stadig fungeret via mail, telefon m.v. men som skrevet så håber vi, det går mod bedre tider. Så vidt vi er orienteret, har der kun været et tilfælde af covid 19 blandt foreningens lejere. Hvorvidt det går efterfølgende vides ikke, men vi hører nok nærmere om vinterens hændelser, når forårskulleren indfinder sig, og haverne befolkes.

Solgte/købte haver.

I marts måned blev have 14 solgt. Desværre gik salget tilbage den 19/3 idet køber brugte de 6 dages fortrydelsesret.

Den 25/3 blev have 39 solgt til Mathilde John

Den 27/3 blev have 14 solgt igen til Parwiz Hosseini.

I juli måned blev have 1 solgt til Shila og Anders Søholt

17/8 blev have 14 solgt igen til Lars Elmøe.

Den 13/9 blev have 3 solgt til Jane og Morten Skou-Christensen.

Den 17/10 blev have 45 solgt til Lars Sejersgaard Jacobsen.

Foreningen HF Lyngen byder alle nye lejere velkommen.

Arrangementer.

På grund af Corona blev generalforsamlingen der normalt afholdes i medio marts udsat. 23/9 blev den udsatte generalforsamling afholdt i HF Stadions forsamlingshus ”Bagsværd Station”. Alt forløb i god ro og orden. Referatet er omdelt og kan i øvrigt ses på hjemmesiden.

Vores årlige flaghejsningdag, der markerer havens sommerstart, blev kraftigt reduceret til kun at omfatte Havens Flagmand Kurt og få nysgerrige. Vi gik således glip af fællessang, en lille en til halsen, kaffe og kage. Det lykkedes alligevel at få flaget op. Tak til Kurt. Det var jo ikke så hyggeligt, som før Coronaen.

Foreningens 70. årige jubilæum, som skulle have været i juni, blev aflyst af samme årsag som øvrige udsættelser og aflysninger.

Havebedømmelser fra Kredsen blev også aflyst.

Den 8. august tillod vi os at afholde et arrangement på festpladsen. Man skulle selv medbringe mad og drikke. Det var en meget hyggelig sammenkomst, hvor der blev spillet en turnering i Petanque/Boules. Annelise og formanden vandt med Fynbo og Kurt på andenpladsen. Vi vil forsøge at gentage dette arrangement.

Åbne og lukke for vandet.

Den 31/3 blev der åbnet for vandet, men ikke uden problemer. På trods af mange meldinger om at lukke hanerne, var der i 8 haver haner der stod åbne. Heldigvis var der kun 1 tilfælde med åben hane inde i huset. Her kunne lejeren tilkaldes, så arbejdet med åbning kunne fortsætte

Den 3/11 blev der igen lukket for vandet.

På grund af årlige problemer med åbne haner ude og inde har den forrige bestyrelse udfærdiget en diger rapport om, hvad der skal gøres. Det er denne rapport der ligger til grund for at igangsætte arbejdet med en hoverhane på hver tilgang til havernes vand, samt omlægge flere tilslutninger fra hovedrøret. Der må kun være en tilgang på hver have til hovedrøret.

Efter lukning af vandet gik dette arbejde i gang. I 33 haver er der over vinteren udført arbejde med defekte hovedhaner, manglende haner, sammenlægning af tilslutninger til hovedrøret og meget andet. Efter hovedhanen er det lejerens eget ansvar og udgift vedrørende tærede og utætte rør og haner. Foreningen vil hvis muligt naturligvis være behjælpelig, hvis noget skulle ske. Ved utætheder så luk hovedhanen.

Disse hovedhaner må under ingen omstændigheder blive tildækket eller overlæsset med gamle fliser, ødelagte havemøbler, poser med affald og andet som nogen stabler op i baghaven.

 Det er i øvrigt vigtigt at jeres hovedhane får lidt gymnastik i årets løb. Hvis det ikke er for besværligt, så luk den, når i ikke er i haven.

 

Grus og havens låge.

Den 15/4 fik vi af Arealdrift leveret grus til vores stier. Det var desværre ikke det samme grus som vi plejede at få leveret, men singels som er med store sten og skærver. Det er ikke hensigtsmæssigt for cykler handicapvogne m.v.

Arealdrift leverede så det rigtige grus, og vi fyldte det forkerte på området bag depotbygningen samt langs hegnet mod HF Stadion. Det ”rigtige” grus kan afhentes og bruges til huller i vejen foran jeres have. (og gerne i huller overalt på vores veje og stier).

Lastbilen der kom med dette grus, var så uheldig at påkøre opstanderen mod Lundtoftevej på vores store låge, som derefter blev skæv. Vi indklagede hændelsen til Arealdrift, der efter utallige henvendelser sendte en smed. Han skruede lidt på justeringsskruerne så lågen kunne låses. Det var vi naturligvis ikke tilfredse med idet standeren stadig var skæv. Efter en masse skriveri frem og tilbage, blev der med chefen for Arealdrift aftalt et møde ved lågen. Ved dette møde kunne man jo godt se, at lågen var skæv, men da den nu kunne låses, så ville de ikke gøre mere. Det var i øvrigt også for dyrt for kommunen. Vi gjorde opmærksom på, at det jo måtte være en forsikringssag, hvorefter svaret var, at det var for dyrt alligevel, fordi kommunen var selvforsikret.

Vi sluttede mødet hovedrystende og måbende. Derefter indbragte vi sagen for Kolonihaveforbundets juridiske afdeling, som ved Kredsens mellemkomst har rettet henvendelse til kommunen. Et højere niveau på den kommunale rangstige, har nu sagen og afventer et svar fra Arealdrift, som trækker noget ud på grund af Corona. Alt dette beskrevet til orientering af medlemmerne om hvorfor Lågen stadig er skæv.

Udhængsskab.

”6/4 blev der etableret en haveoversigt med navne på haverne. Dette blev kun for de haver der tilmeldte sig. Ønsker man sit navn på denne haveoversigtsliste, skal man henvende sig til formanden.

Containerne.

”6/4 blev der fyldt affald i køkkencontaineren, som ikke hører hjemme der. Der var alt muligt gammelt værktøj og andet fra en gevaldig oprydning i et udhus eller lignende. Desuden var der sat 5 store affaldssække med gamle haveslanger og andet plastaffald udenfor containerne.

På opfordring meldte en havelejer sig, og fjernede 3 af sækkene, og kørte dem på Firskovvej. Det øvrige ville ingen vedkende sig, og de blev derfor afhentet af containerfirmaet Tofteng. Ekstrabetaling herfor var kr.590,- som vi alle må bære.

28.maj var der igen problemer ved containerne. Der var stiller en del plastposer udenfor containerne, og de var spredt over hele indkørslen af ræv eller andre dyr. Flinke folk ryddede op lørdag morgen. Der må ikke stilles poser uden for containeren, ej heller hvis man har glemt sin nøgle.

Beskæring af de store træer omkring Lyngen.

Den 11/9 havde formand og næstformand et møde med Arealdrift vedrørende beskæring af døde grene m.m. Det blev vedtaget, og Arealdrift mødte op og foretog beskæringen. Desværre blev det, som så meget andet, kun gjort halvt. Man lod nedskårne grene ligge og flyde på taget af toiletbygningen og vores depotbygning samt i have 1. Beskæringen var efter vores mening mangelfuld. Ved næste lettere blæsevejr fik formanden en større gren ned i biltaget, det var jo heldigt? Den kunne jo have ramt nogen i hovedet. Til Arealdrifts ros skal bemærkes, at de bortskar et stort bøgetræ som stod i have 1. Træer langs Lundtoftevej blev overhovedet ikke beskåret. Om Arealdrift kommer tilbage og ordner resten, må siges at være særdeles tvivlsomt.

Vi ville også have beskåret træerne langs med skolen. Arealdrift gjorde os opmærksom på, at det ikke var deres opgave, men tilhørte skolen. Vi havde så et møde med Chefen for vedligeholdelse på skolen. Frisk herre som straks var med på vores ønsker. Han satte hurtigt et privat firma på opgaven, som beskar træerne til alles tilfredshed. Ydermere havde de en kompostmaskine med, så der blev også ryddet op. Godt gået af Skolen.

Diverse.

I december blev der sendt julehilsen ud, og kunstneren Mette Wille have 23 meldte tilbage, og spurgte om hun måtte tegne næste års julekort. Det bliver jo spændende at se.

Som nævnt gik januar og februar mest med tø, frost, kolde dage og lune bajere samt etablering af nye rør og hovedhaner. Efter oprydning i depotbygningen var der en del affald. Stor tak til Flemming i have 29 som kørte det hele på genbrugspladsen.

Til slut en stor tak til alle der gør en indsats for HF Lyngens gode navn og rygte.

Hilsen fra Bestyrelsen og rigtig god sommer i haven i 2021.