Generalforsamling 2024

Dagsorden. Forslag. Beretning. Referat.


Haveforeningen LYNGEN Lundtoftevej 81, 2800 Kongens Lyngby

Generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 19:00 på Lindegården, Peter Lundsvej 8

    Dagsorden:

1.     Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Carsten Christiansen fra Kredsen.)

2.     Valg af referent. (Bestyrelsen foreslår Julie Henkelman have 46)

3.     Valg af stemmetællere (2 stk.) (Bestyrelsen foreslår dirigenten klarer denne opgave)

4.    Godkendelse af sidste års referat, den ordinære generalforsamling.

5.     Bestyrelsens beretning. 1/3 23 til 1/3 24. Udsendt ultimo februar 2024.

6.    Haveforeningens årsregnskab.

7.     Indkommende forslag: A. Forslag fra bestyrelsen vedrørende ordensbestemmelserne.

    B: Forslag fra 4 havelejere vedrørende ordensbestemmelserne.

8.    Valg til bestyrelsen, revision og udvalg.

        Formand: Steen Tolstrup (have 40)                                                                                                 På valg i ulige år.

        Kasserer: Nina Grønhøj (have 28) Modtager genvalg                                                         På valg i lige år.

        Bestyr. medlem: Lise Voigt (have 8)                                                                                                 På valg i ulige år.

        Bestyr. medlem: Christian Becker (have 5) Modtager genvalg                                      På valg i lige år.

        Bestyr. medlem: Julie Henkelman (have 46) Modtager genvalg                                    På valg i lige år.

        Bestyr. suppleant: Erik F.Rasmussen (have 2) Modtager genvalg                                 På valg årligt.

        Revisor 1: Bodil Madsen (have 41) Modtager genvalg                                                         På valg i lige år.

        Revisor 2: Anette Frydling Rasmussen (have 2)                                                                        På valg i ulige år.

        Revisorsuppleant: Jan Fynbo (Have 9) Modtager genvalg                                                 På valg årligt.

        Valg af festudvalgsmedlemmer:

        Medlem: Annelise Steengaard (have 40) modtager genvalg                                              På valg årligt.

        Medlem: Inge Christiansen (have 26) modtager genvalg                                                     På valg årligt.

        Medlem: Marianne Modest (have 48) Modtager genvalg                                                    På valg årligt.

        Medlem: Pia Borrit (have 11) Modtager genvalg                                                                      På valg årligt.

        Medlem: Bente Sonberg (have 12) Modtager genvalg                                                          På valg årligt.

9.     Meddelelser & orientering fra festudvalget.

10.    Eventuelt. Under dette punkt kan alt diskuteres og intet vedtages.

        med venlig hilsen

        Bestyrelsen


Bestyrelsens forslag til ændringerne af ordensbestemmelserne.

Ordensbestemmelser side 1 under GENERELT punkt 7, 8 og 10


Punkt 7. Eksisterende tekst:
Den store låge skal altid lukkes efter ind- og udkørsel. Begge låger skal være låst om vinteren i perioden fra 1. november til 15. marts.
Ny tekst: 
Den store svinglåge skal (hele året) altid lukkes og låses efter passage. Den lille svinglåge skal (fra 1. november til 1. marts) lukkes og låses efter passage.

Punkt 8. Eksisterende tekst:
Toiletbygningens opslagstavle er til information mellem haveforeningens medlemmer. Toiletdøren skal være låst i perioden fra 1. oktober til 1. maj.
Ny tekst:
Toiletdøren skal (hele året) aflåses efter besøg.
Toiletbygningens opslagstavle er til information mellem haveforeningens medlemmer.

Punkt 10. Eksisterende tekst:
Ethvert medlem er forpligtet til at udføre det tildelte pligtarbejde på gange, hække og stianlæg m.v. efter bestyrelsens anvisninger.
Ny tekst:
Ethvert medlem er forpligtet til at udføre det tildelte pligtarbejde på gange, hække og stianlæg m.v. efter bestyrelsens anvisninger.
For pligtstykker gælder følgende:
1. For hjørnegrunde er pligtstykker fra egen hæk og ud til midte af sti, på festpladsen er det 1,5 meter.
2. For haverne 44, 45, 46, 47, 48 er det fra egen hæk til kommunens bøgehæk
3. For resten af haverne er det fra egen hæk til midte af sti plus de tildelte pligtstykker på arealet (med gul afmærkning). Tildelte pligtstykker kan ses på oversigtsplan i udhængsskab.
Pligtstykker skal som MINIMUM være ordnet 1. juni og 1. september.
Et udvalg nedsat af bestyrelsen vil i de 2 første uger i juni og i september besigtige vedligeholdelsen af pligtstykkerne. Ved konstateret manglende vedligehold bliver der straks givet en bod på kr. 350,-. Sker der efter 14 dage intet, vil bestyrelsen få et firma til at ordne pligtstykket for lejerens regning.

Ordensbestemmelser side 3 under HUS OG HAVE.

Punkt 8. Eksisterende tekst:
Brug af håndført slange til havevanding eller lignende er ikke tilladt i dagtimerne fra kl. 09.00 til kl. 18.00. På lige datoer er det lige havenumre, og på ulige datoer er det ulige havenumre, der kan vande.
Ny tekst:
Brug af håndført slange til havevanding eller lignende er ikke tilladt i dagtimerne fra klokken 09.00 til klokken 18.00 


Indsendte forslag fra medlemmer.

Forslag er stillet af: Lise have 8, Julie have 46, Nina have 20 og Christian have 5.

Ordensbestemmelser side 2 under HUS & HAVE.

Punkt 2. Eksisterende tekst:

Derudover må et drivhus max være 10 kvadratmeter, men må ikke have adgang til

hovedhus eller udhus.

Ny tekst:

Derudover må et drivhus max være 10 kvadratmeter, men må ikke have adgang til

hovedhus eller udhus.

Opsætning af trampoliner og lignende større legeinstallationer skal, før de

opsættes, godkendes af bestyrelsen med henblik på placering m.v. Som

grundregel skal trampoliner nedgraves og placeres så diskret som muligt i bagerste

tredjedel af haven. I vinterhalvåret skal trampoliners top og bund være

afmonteret.


Bestyrelsens beretning.

 Salg af haver i året.

Fra marts 2023 til januar 2024 blev der solgt 6 haver. Det er have 20, 28, 19, 22, 47 og 3.

Vi byder de nye lejere velkommen.

Vandåbning i april 23 gik udmærket, dog med et par minusser. Der blev konstateret 3 utætheder på grund af revnede rør og fittings. En utæthed var på hovedstrengen, og resten på lejernes egne rør. Det anbefales, at lejerne efterser deres egne rør for eventuelle utætheder, så vi undgår konstant og skjult vandspild, især efter den kraftige stigning på 35% der er kommer på en m3 vand.

Ved vandlukning i november måned var der problemer med at lukke for den ene brønd. Vi fik den lukket ved hjælp en tilkaldt vvs-montør. Vi er nok nødt til at udskifte denne brøndhane på et belejligt tidspunkt. Det er vedrørende haverne 16 til 41.

Det skal også udskiftes 5 hovedhaner, som har sat sig fast (have 12, 24, 35, 36, 38). Dette skulle gerne ske, inden der åbnes for vandet til april.

Flere havelejere klagede over for lavt vandtryk, og vi forespurgte vandforsyningen, som meddelte, at vandtrykket var normalt i vores område, og at problemet kunne skyldes, at rørene var for små og at mange brugte vand på samme tid. Med andre ord det må vi i perioder leve med.


Der har 3 gange været forstoppelse i toiletterne. Det klarede formanden med en svupper og et par spande vand. Det kunne i brønd udenfor bygningen konstateres, at forstoppelse skyldes papirhåndklæder i stort antal. Hvem finder dog på, at smide et stort bundt papirhåndklæder i tønden?? Der er nu sat skilte op på væg over toiletterne. Håber det hjælper,


Der har været omfattende hærværk på toiletterne hos HF Stadion. På Lyngens toiletter var der på et tidspunkt lavet graffiti med en tuschpen. Det var i den lettere ende, og blev klaret med sprit og klude. Bestyrelsen vil derfor igen på generalforsamlingen fremlægge forslag om, at toiletdøren altid aflåses efter besøg.

Der skal i øvrigt her lyde en stor tak til rengøringspersonalet for den gode indsats.

 

 

En tak også til festudvalget for gode arrangementer som Flaghejsning i maj, damefrokost, sammenkomst med petanque m.v. 8 hold á 2 spillere deltog (have 43 vandt), samt en glimrende høstfest i august.

 

Formanden havde et møde med bestyrelsen i HF Stadion. De ønskede, at høre om vores haveaffaldsprojekt idet de havde mange henvendelser fra deres medlemmer, som ønskede at få indført noget lignende.

 

På et møde for bestyrelser i alle Kredsens haveforeninger deltog Julie og Lise fra vores bestyrelse. Der blev blandt andet diskuteret trampoliner i haverne. Det er jo lidt aktuelt i vores forening idet der pt. er opsat 7 trampoliner. Der er ikke i kolonihaveforbundet nogen regler vedrørende trampoliner, Men der er visse retningslinier der anbefales. Trampoliner bør opsættes i bagerste trediedel af haven som byggeri, flagstang, drivhus m.v. Trampoliner bør graves ned og de bør fastgøres forsvarligt. Lyngens bestyrelse diskuterer emnet og bringer det frem på generalforsamlingen.

 

En havelejer havde bål i haven midt i tørkeperioden, dette foregik også efter flere henvendelser. Det er da hyggeligt med bål i haven en stille sommeraften, men det går bare ikke i Lyngen med alle de små træhuse tæt sammen. Lejeren fik en skriftlig påtale og kvitterede for denne.

 

Hjemmesiden blev ændret vedrørende foreningens regler og love, siden hedder regelhierakivet. Her kan man se hvilke regler og love der står over andre.

 

Tømning af haveaffaldscontaineren går efterhånden fint. Alle lejere har vist efterhånden fundet ud af hvad der ikke må komme i.

Tømningsfirmaet har anbefalet os at lægge en flisebund i beholderen, vi har derfor indhentet et tilbud på dette. Bestyrelsen overvejer det videre forløb.

 

2 havelejere var i strid om fælles hæk. Efter en del utidige handlinger blev formanden inddraget. Der blev derefter udfærdiget en skriftlig aftale mellem parterne, derefter foreløbig ro.

 

Påtale vedrørende misligholdte pligtstykker blev udsendt, og ved gennemgang efter givet tidsfrist blev der udstedt bod til haver der ikke havde reageret.

 

 I Juli var der havebedømmelse af haver ved havekonsulent Grethe Bjerregård. Præmiering blev foretaget ved høstfesten i august. Resultat af havebedømmelsen kan ses på hjemmesiden -hflyngen -.

 

 Natten mellem 4. og 5. august var der indbrud i vores depotskure på festpladsen. Låse klippet af og beslag ødelagt. Der blev stjålet værktøj for ca. kr. 2.500,- samt en ramme øl fra flaghejsningsdagen. Sagen er meldt til politiet, hvor den så ligger i fred.

 

 Efter en del uvedkommende bilkørsel på området samt fremmed parkering på festpladsen m.v. besluttede bestyrelsen at sætte lås på store svinglåge permanent. Der blev med mellemrum stoppet 2 varevogne med udenlandske nummerplader, og på forespørgsel om hvad de gjorde i Lyngen, var det gebrokne svar, at de var kørt forkert. Lyngens lejere har efterfølgende været flinke til at låse efter sig.

I øvrigt har vi opdaget, at Stadions systemnøgle også passer til vores låge, hængelås m.v. Det søger vi snares,t at få ændret med låsefirmaet Certego.

Venlig hilsen.

Lyngens Bestyrelse.


Referat af generalforsamling 2024.

 

Haveforeningen LYNGEN Lundtoftevej 81, 2800 Kongens Lyngby.

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19:00 på Lindegården, Peter Lundsvej 8.

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Carsten Christiansen fra Kredsen.)

2.     Valg af referent. (Bestyrelsen foreslår Julie Henkelman have 46)

3.     Valg af stemmetællere (2 stk.) (Bestyrelsen foreslår dirigenten klarer denne opgave)

4.     Godkendelse af sidste års referat, den ordinære generalforsamling.

5.     Bestyrelsens beretning. 1/3 23 til 1/3 24. Udsendt ultimo februar 2024.

6.     Haveforeningens årsregnskab.

7.     Indkommende forslag:

A. Forslag fra bestyrelsen vedrørende ordensbestemmelserne.

B. Forslag fra 4 havelejere vedrørende ordensbestemmelserne.

8. Valg til bestyrelsen, revision og udvalg.

Understregede er på valg

Formand: Steen Tolstrup (have 40)                                                                                                 På valg i ulige år.

Kasserer: Nina Grønhøj (have 20) Modtager genvalg                                                          På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Lise Voigt (have 8)                                                                                                 På valg i ulige år.

Bestyr. medlem: Christian Becker (have 5) Modtager genvalg                                        På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Julie Henkelman (have 46) Modtager genvalg                                     På valg i lige år.

Bestyr. suppleant: Erik F.Rasmussen (have 2) Modtager genvalg                                  På valg årligt.

Revisor 1: Bodil Madsen (have 41) Modtager genvalg                                                         På valg i lige år.

Revisor 2: Anette Frydling Rasmussen (have 2)                                                                        På valg i ulige år.

Revisorsuppleant: Jan Fynbo (Have 9) Modtager genvalg                                                  På valg årligt.

Valg af festudvalgsmedlemmer:

Medlem: Annelise Steengaard (have 40) modtager genvalg                                              På valg årligt.

Medlem: Inge Christiansen (have 26) modtager genvalg                                                     På valg årligt.

Medlem: Marianne Modest (have 48) Modtager genvalg                                                    På valg årligt.

Medlem: Pia Borrit (have 11) Modtager genvalg                                                                       På valg årligt.

Medlem: Bente Sonberg (have 12) Modtager genvalg                                                           På valg årligt.

9. Meddelelser & orientering fra festudvalget.

10. Eventuelt. Under dette punkt kan alt diskuteres og intet vedtages.


Formanden, Steen Tolstrup, bød velkommen til de 32 deltagere fra i alt 26 haver.

ad.1. Carsten Christiansen blev valgt.

ad.2. Julie Henkelman blev valgt.

ad.3. Dirigenten påtog sig opgaven.

ad.4. Sidste års referat blev godkendt.

ad.5. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

ad.6. Frederik (have 22) stillede spørgsmål til regnskabets punkt 18.diverse diæter. Det vil fremover blive specificeret.

Derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

ad.7. Forslag A

Ordensbestemmelser side 1 under GENERELT, Punkt 7, 8 og 10.

Punkt 7:

Bestyrelsen foreslår eksisterende tekst ændret til:

Den store svinglåge skal (hele året) altid lukkes og låses efter passage. Den lille svinglåge skal (fra 1.november til 1.marts) lukkes og låses efter passage.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 8:

Eksisterende tekst foreslås ændret til:

Toiletdøren skal (hele året) aflåses efter besøg.

Toiletbygningens opslagstavle er til information mellem haveforeningens medlemmer.

Der opstod livlig debat .Flere foreslog en nøglebox og det vil bestyrelsen arbejde på.

Forslaget blev derefter vedtaget. 5 haver stemte imod.

Punkt 10:

Eksisterende tekst foreslås ændret til:

Ethvert medlem er forpligtet til at udføre det tildelte pligtarbejde på gange, hække og stianlæg m.v. efter bestyrelsens anvisninger.

For pligtstykker gælder følgende:

1).

For hjørnegrunde er pligtstykker fra egen hæk og ud til midte af sti, på festpladsen er det 1,5 meter.

2).

For have 44,45,46,47,48 er det fra egen hæk til kommunens bøgehæk.

3).

For resten af haverne er det fra egen hæk til midte af sti plus de tildelte pligtstykker på arealet (med gul afmærkning). Tildelte pligtstykker kan ses på oversigten i udhængsskabet.

Pligtstykker skal som minimum være ordnet 1.juni og 1.september. 

Et udvalg nedsat af bestyrelsen vil i de 2 første uger i juni og september besigtige vedligeholdelsen af pligtstykkerne. Ved konstateret manglende vedligehold bliver der straks givet en bod på kr. 350,-. Sker der efter 14 dage intet, vil bestyrelsen få et firma til at ordne pligtstykket for lejerens regning.

Efter diskussion blev der enighed om at ændre datoen for besigtigelse af pligtstykker fra (1.juni) til datoen (1.maj).

Herefter blev forslaget vedtaget.

 

Ordensbestemmelser side 3 under HUS OG HAVE.

Punkt 8:

Eksisterende tekst foreslås ændret til:

Brug af håndført slange til havevanding eller lignende er ikke tilladt i dagtimerne fra kl. 09.00 til kl. 18.00.

Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod.

 

ad.7. Forslag B.

Forslag fra 4 medlemmer.

Ordensbestemmelser side 2 under HUS OG HAVE

Punkt 2:

Eksisterende tekst foreslås ændret til:

Derudover må et drivhus max være 10 kvadratmeter, men må ikke have adgang til hovedhus eller udhus.

Opsætning af trampolin og lignende større legeinstallationer skal, før de opsættes, godkendes af bestyrelsen med henblik på placering m.v. Som grundregel skal trampoliner nedgraves og placeres så diskret som muligt i bagerste tredjedel af haven. I vinterhalvåret skal trampoliners top og bund være afmonteret.

Bestyrelsens forslag blev omformuleret med assistance fra Frederik, (have 22) til følgende ordlyd:

Derudover må et drivhus max være 10 kvadratmeter, men må ikke have adgang til hovedhus eller udhus.

Inden opsætning af trampolin i haven skal bestyrelsen sikkerhedsgodkende opstillingen.

Trampoliner skal placeres mindst 1 meter fra skel.

Trampoliner skal have afmonteret top og bund fra 1.oktober til 1.marts.

Trampoliner skal være nedgravet.

Herefter blev forslaget vedtaget med 5 stemmer imod og 1 blank.

 

ad.8. Samtlige fra bestyrelsen samt revision og festudvalg blev enstemmigt genvalgt.


ad.9. Annelise fra festudvalget bad om ønsker og ideer til vores Jubilæumsfest i 2025.

Vi blev gjort opmærksomme på at vi kunne skrive til Kolonihaveforbundet og bede om tilskud til jubilæet.

Desuden søgte Annelise svar på hvorfor så få havde deltaget i fællesarrangementer i løbet af året.

Dorte nævnte Flaghejsning den 5.maj samt Præmiefest 24.aug.

Desuden opfodrede Dorte mændene til at arrangere herrefrokoster i stil med de årlige damefrokoster.

 

ad.10. Eventuelt.

Vibeke, (have 19), gjorde opmærksom på at kommunen ikke har klippet bøgehækken i år.

Der blev luftet en ide om en plantebyttedag og eventuelt et faststående helårs byttebord hvor alt dueligt kan sættes og alt kan tages.

Carsten var positiv overfor at arbejde for en fælles plantedag for kredsen på Lindegården med musikalsk indslag.

Formanden var af have 23 bedt om at præcisere, at der ikke må bruges gift i haverne. Det blev gjort.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og formanden ringede af for en god generalforsamling med mange engagerede deltagere.

  

Dirigent: Carsten Christiansen.

  

Formand: Steen Tolstrup.

  

Referent: Julie Henkelman.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.