Generalforsamling 2023


 
Dagsorden. Referat. Beretning.
                                                                                               

Haveforeningen LYNGEN

Lundtoftevej 81, 2800 Kongens Lyngby

Generalforsamling

  Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:00 på Lindegården, Peter Lundsvej 8

    Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Kredsformand Carsten Christiansen).

 2. Valg af referent. (Bestyrelsen foreslår Julie Henkelman have 46)

 3. Valg af stemmetællere (2 stk.) (Bestyrelsen foreslår dirigenten klarer denne opgave)

 4. Godkendelse af sidste års referat, den ordinære generalforsamling.

 5. Bestyrelsens beretning. 1/3 22 til 1/3 23. Udsendt ultimo februar 2023.

 6. Haveforeningens årsregnskab.

 7. Indkommende forslag: Bestyrelsen foreslår vedtagelse af reviderede ordensbestemmelser.

  Der er Ikke indkommet yderligere forslag.


 8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    Formand: Steen Tolstrup (have 40) Modtager genvalg                         På valg i ulige år.

    Kasserer: Nina Grønhøj (have 28)                                                              På valg i lige år.

    Bestyr. medlem: Lise Voigt (have 8) Modtager genvalg                        På valg i ulige år.

    Bestyr. medlem: Christian Becker (have 5)                                               På valg i lige år.

    Bestyr. medlem: Julie Henkelman (have 46)                                            På valg i lige år.

    Bestyr. suppleant: Erik Frydling Rasmussen (have 2) Genvalg          På valg årligt.

 

    Revisor 1: Bodil Madsen (have 41)                                                             På valg i lige år.

    Revisor 2: Anette Frydling Rasmussen (have 2) Modtager genvalg  På valg i ulige år.

 

    Revisorsuppleant: Jan Fynbo (Have 9) Modtager genvalg                   På valg årligt.

   
 9.       Valg af festudvalgsmedlemmer:

 

     Medlem: Annelise Steengaard (have 40) modtager genvalg              På valg årligt.

     Medlem: Inge Christiansen (have 26) modtager genvalg                     På valg årligt.

     Medlem: Marianne Modest (have 48) Modtager genvalg                    På valg årligt.

     Medlem: Pia Borrit (have 11) Modtager genvalg                                       På valg årligt.

     Medlem:Bente Sonberg (have 12) Modtager genvalg                            På valg årligt.

 

 10.    Eventuelt. Under dette punkt kan alt diskuteres og intet vedtages.

 

Referat:

Formanden, Steen Tolstrup, bød velkommen til de 29 deltagere fra i alt 22 haver og til de nye ejere af have 7, Gitte og Søren.

 1.  Carsten Christiansen blev valgt.

 2.  Julie Henkelman blev valgt.

 3.  Dirigenten påtog sig opgaven.

 4.  Sidste års referat blev godkendt.

 5.  Bestyrelsens beretning blev godkendt.

 6.  Regnskabet blev godkendt efter kommentarer fra blandt andre Peter Hoff, have 25, der ønskede særskilt    punkt for henlæggelse til jubilæumskonto. Ib, have 48, spurgte til H/F Stadions betaling af deres andel af    vandforbrug. Det blev oplyst at de endnu ikke havde betalt.

 7.  Bestyrelsens forslag til vedtagelse af reviderede ordensbestemmelser, blev efter en længere diskuteren     trukket tilbage. Det var formandens mening, at det blev for omstændeligt at skulle tage stilling til 4-5        ændringsforslag, og hvad der ellers kunne komme.

    Bestyrelsens andet forslag der omhandlede sælgers betaling af haveforeningens                       administrationsomkostninger ved salg af et hus, blev nedstemt med 9 stemmer for, 10 imod og 3 hverken

    for eller imod.

    Der var ikke yderligere indkomne forslag.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand Steen Tolstrup blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Lise Voigt blev genvalgt.

Bestyrelses suppleant Erik Frydling Rasmussen blev genvalgt.

Revisor 2 Anette Frydling Rasmussen modtager genvalgt.

Revisorsuppleant Jan Fynbo blev genvalgt.

 

9. Valg af festudvalgsmedlemmer.

Alle festudvalgets medlemmer blev genvalgt.


10.Eventuelt.

Kirsten Teilmann, have 21, udtrykte stor tak til vores formand, Steen Tolstrup, for hans store arbejde med den opførte haveaffaldscontainer, samt stor glæde ved containeren. Det udløste klapsalver fra forsamlingen.

Peter Hoff, have 25, spurgte om den af festudvalget indkøbte pavillion kunne lejes. Annelise Steengaard fra festudvalget svarede at dertil var den for skrøbelig, så svaret var nej.                                               

Pia Borrit, have 11, efterlyste beretning fra GF 2022 på foreningens hjemmeside.

Jan Fynbo, have 9, ønskede maling af toiletbygning.

Dirigent Carsten Christiansen kunne oplyse at gebyret for vurdering af huse, vil blive hævet fra     kr 1.200, - til kr 2.300, -

Carsten oplyste yderligere at der nu ved vurdering skelnes mellem huse til overnatning og huse uden ret til overnatning.

Samtidig kunne han oplyse at husene pr 1/3 2023 er steget med 5% i værdi.

Bodil, have 41, spurgte om vurderingsfolkene var håndværksuddannede. dertil svarede Carsten at han ikke mente det var nødvendigt. Vurderingsfolkene får en god uddannelse inden de slippes løs. I øvrigt var det væsentligt at vurdere ud fra et helhedsindtryk.

Derefter takkede formanden for god ro og orden.

  

Generalforsamling 23/3 2023.   Underskrifter dirigent og bestyrelse.

  

Dirigent Carsten Christiansen:

  

Formand Steen Tolstrup:

  

Kasserer Nina Grønhøj:

  

Sekretær og bestyrelsesmedlem Julie Henkelman:

  

Bestyrelsesmedlem Lise Viogt:

  

Bestyrelsesmedlem Christian Becker:
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 23. marts 2023.

 

Marts 2022

Havelågen til foreningen fik udskiftet skudriglen. Den blev samtidig forlænget og fik påsat fjeder. Alt med henblik på, at den ikke ødelægges hele tiden og igen.

Generalforsamlingen som blev holdt på vores ”normale” tidspunkt i sidste halvdel af marts, forløb uden den store dramatik -altså ”i god ro og orden”.

April 2022

Vandåbning måtte udsættes en uge på grund af nattefrost. Åbningen gik efterfølgende fint.

Nøglefirmaet Certego blev tilkaldt for at skifte cylinder i lås til toiletdør. Den var meget slidt og satte sig fast med mellemrum. Der blev også indkøbt 10 nye systemnøgler til haven. De er steget i pris og en ny systemnøgle koster nu kr.400,-, så pas på dem.

Vedrørende plan om ændring af haveaffaldsordning blev der foranstaltet en medlemsundersøgelse, som viste, at de 28 haver der svarede var positive for ændringen. Resten var åbenbart ligeglade.

Da gældende ordning er beskrevet i ordensbestemmelserne og vedtaget på generalforsamling, besluttede bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om ændring af eksisterende ordninger. Dato for ekstraordinær generalforsamling blev sat til 1. maj 2022 efter flaghejsning.

24/4 22 blev der meldt om forstoppelse i kloakken til toiletbygningen. Efter flere forsøg lykkedes det ikke at få hul igennem. Dagen efter blev der tilkaldt en kloakmand med rette udstyr. I den første brønd fik han stoppet en slange 25m gennem røret. Efter tredje forsøg kom der hul igennem.

Der er 3 rensebrønde på vejen ned mod skolen, dem kunne vi ikke finde.

Et par dage efter fandt formanden dem med en metalsøger. Alle brønde er nu fri og kan ses. Sådan skal det fremover være.

Maj 2022

Den 1. maj blev der afholdt flaghejsning med efterfølgende kaffe og kage m.v. der var rigtig mange fremmødte og godt humør. Den ”svære” flagsang blev afsunget med Kirsten have 21 som forsanger, og Kirstens mand hjalp til på ukulele. Det var særdeles udmærket.

Festudvalget skal have tak for arrangementet.

Ved samme lejlighed blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling omhandlende affaldsordninger i haveforeningen. Bestyrelsen ønskede frihed til at iværksætte ændringer og nyordninger vedrørende dette emne. Det blev vedtaget enstemmigt af fremmødte haver.

21. maj blev der afholdt familiedag med legeting for børn og en petanqueturnering for alle med lyst. God succes med mange fremmødte. 18 børn satte liv i løjerne. Petangue blev vundet af Mikkel og Freja ( Barn og barnebarn af have 40) med have 43 på andenpladsen.

Sidst i maj måned blev haveaffaldscontaineren lavet færdig og taget i brug. Den skulle gerne være en lettelse for havelejerne, og det håbes, at den fungerer efter hensigten.

Juni 2022

Problemer med haveaffaldscontaineren. Der er desværre nogle havelejere der ikke læser på skiltene, og derfor smider noget i som ikke er haveaffald.

Rengøringen på havens toiletter har fjernet skriverier med spritpen på spejle. Vi håber ikke den slags ”graffiti” fortsætter.

Haveaffaldsordningen med kommunen er opsagt, og containerne er sat til afhentning.

Der blev holdt damefrokost, hvilket var en stor succes. Det er forhåbentlig noget der fortsætter.

Der blev tilmeldt haver til Kredsens havebedømmelser.

Der var problemer med plasticposer i haveaffaldscontaineren. Det lykkedes at finde ud af hvem det var, der ikke havde forstået vores skilte. Det er nu et håb, at det ikke fortsætter.

2 haver klagede over, at der hos naboen ikke blev fjernet skvalderkål og andet ved fælles hæk. De berørte have blev gjort opmærksom på vores ordensregler, De lovede at få det ordnet.

Juli 2022.

Der blev tilkaldt en ekspert som i 2 huse fjernede 2 store hvepseboer til glæde for lejeren og naboer. Hvis vi skal have ro i vores haver med kaffen og syltetøjsmadder, så bedes alle holde øje med og eventuelt fjerne hvepseboer.

Havebedømmelse blev overstået for tilmeldte haver. Resultat kan ses på hjemmesiden.

Derudover skete intet i juli bortset fra formandens ferie.

August 2022.

Den 9. august fik formanden et nyt knæ. I et ud af 5000 tilfælde kunne der opstå komplikationer, og jeg er åbenbart nr. 5000. Der har været en del komplikationer der har forsinket det hele en del.

August her derfor været lidt på den ”lade” side fra mig, og Annelise har gjort en ekstra indsats i haven. Det er faktisk, som det har været altid.

September2022

Der gik lidt ged i tømning af haveaffaldscontaineren.

Første bil var for stor,

Vi fik derfor kontakt med en anden vognmand, hvis bil kunne komme ind, men han kunne kun have det halve og måtte køre 2 gange. Det blev for dyrt.

Ved hjælp af en kontakt indenfor faget fik vi kontakt med en tredje vognmand, der havde en vogn der kunne komme ind, og med en stor cocntainer på. Vi bestilte ham og skulle se hvordan det gik. Det gik fint og ham bruger vi fremover.

Vores rengøringsdame vedrørende toiletbygningen meldte fra på grund af sygdom, og vi skulle så finde en anden. Det blev Sonja i have 42, som gerne overtog tjansen. Vi siger mange tak og held og lykke med opgaven.

Også tak til Anette have 34 for at have holdt det hele ret perfekt til dato, og vi ønsker rigtig god bedring.

Oktober 2022

På bestyrelsesmødet først i oktober besluttede vi at fjerne noget bevoksning i svinget ved den store låge så lågen kunne komme mere op og indkørsel med containerbiler blev nemmere. Vi skal også have fjernet de 3 nedgravede sten der ligger i svinget. Dette fordi en havelejer faldt over en af disse sten, og han kom en del til skade.

November 2022

Budskads ved lågen er nu klippet ind og sten er fjernet. Vi fik samtidig fjernet et par jernstænger fra den gamle låge. Alt med hjælp fra den unge mand i have 2.

Ved vandlukning blev det konstateret, at nogle hovedhaner er så stramme, at det var umuligt eller meget svært at åbne og lukke dem. I februar, marts vil vi se på problemet med henblik på udskiftning.

Der er også klippet i buskadset på siden af toiletbygningen. Der var en del grene som bankede mod bygningen, samt hang ind over taget. dette på opfordring fra Bodil i have 41. God observering.

I det hele taget er det en god ting, hvis lejerne gør bestyrelsen opmærksom på uhensigtsmæssige ting, eller klarer dem selv.

December 2022

Ingen drillenisser i haven.

Januar 2023

Der blev nu givet endeligt tilsagn om at have 7 skal sælges, den er derfor sendt ud til ventelisten.

Februar 2023

Have 7 er blevet solgt. Afventer endelig afregning.


Venlig hilsen.

Lyngens Bestyrelse.