Haveforeningen LYNGEN

Lundtoftevej 81, 2800 Kongens Lyngby 

          

Generalforsamling

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00 på Lindegården, Peter Lundsvej 8

 

 

Dagsorden:

 1 .       Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Carsten Christiansen Fra Kredsen.)

 2.       Valg af referent. (Bestyrelsen foreslår Julie Henkelman have 46)

    3.       Valg af stemmetællere (2 stk.) (Bestyrelsen foreslår dirigenten klarer denne opgave)

    4.       Godkendelse af sidste års referat, den ordinære generalforsamling.

    5.       Bestyrelsens beretning. 1/3 21 til 1/3 22. Udsendt ultimo februar 2022.

    6.       Haveforeningens årsregnskab.

    7.       Indkommende forslag: Der er ikke kommet forslag.

    8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand: Steen Tolstrup (have 40)                                                       På valg i ulige år.

Kasserer: Nina Grønhøj (have 28) Modtager genvalg            På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Lise Voigt (have 8)                                                       På valg i ulige år.

Bestyr. medlem: Christian Becker (have 5) Modtager genvalg         På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Julie Henkelman (have 46) Modtager genvalg        På valg i lige år.

Bestyr. suppleant: Erik Frydling Rasmussen (have 2) Genvalg      På valg årligt.

Revisor 1: Bodil Madsen (have 41) Modtager genvalg                  På valg i lige år.

Revisor 2: Anette Frydling Rasmussen (have 2)                                 På valg i ulige år.

Revisorsuppleant: Jan Fynbo (Have 9) Modtager genvalg               På valg årligt.

     9.       Valg af festudvalgsmedlemmer:

Medlem: Annelise Steengaard (have 40) modtager genvalg             På valg årligt.

Medlem: Inge Christiansen (have 26) modtager genvalg                   På valg årligt.
M
edlem: Marianne Modest (have 48) Modtager genvalg                  På valg årligt.

Medlem: Pia Borrit (have 11) Modtager genvalg                                 På valg årligt.

Medlem:Bente Sonberg (have 12) Modtager genvalg                         På valg årligt.

  10.       Fastsættelse af kontingent gældende fra 1. september 2022

  11.       Eventuelt. Under dette punkt kan alt diskuteres og intet vedtages.

med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 Referat:

Formanden, Steen Tolstrup bød velkommen til de 30 deltagere fra i alt 20 haver.

ad.1. Valg af dirigent: Carsten Christiansen blev valgt

ad.2. Julie Henkelman blev valgt

ad.3. Dirigenten påtog sig denne opgave.

ad.4 Sidste års referat blev godkendt.

ad.5. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

ad.6. Regnskab blev godkendt.

ad.7. Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad.8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer Nina Grønhøj blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Christian Becker blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Julie Henkelman blev genvalgt.

Suppleant Erik Frydling Rasmussen blev genvalgt.

Revisor 1. Bodil Madsen blev genvalgt.

Revisorsuppleant Jan Fynbo blev genvalgt.

ad.9. Valg af festudvalgsmedlemmer. Alle Udvalgets medlemmer blev genvalgt.

ad.10. Fastsættelse af kontingent.

Formanden foreslog at kontingentet trods stigende el- og vandpriser forblev uændret indtil videre.

ad.11. Eventuelt.

Der diskuteredes anskaffelse af hjertestarter. Bestyrelsen undersøger dette med eventuelt tilskud fra Trygfonden.

Formanden fremlagde forslag til fælleshus på festpladsen. Steen har bedt om tilbud på opførelse af råhus på ca. 57 m2. Forslaget mødte opbakning. Bestyrelsen fortsætter arbejdet før mere udsendes til medlemmerne.

Der diskuteredes opstilling af stor container konstant på festpladsen, hvilket pladsmæssigt viste sig muligt. Derefter er der fra bestyrelsen forslag om at opføre en indhegning, og når den er opfyldt bliver affaldet grabbet væg. Det er en løsning bestyrelse afventer pris på. Der skulle så være mulighed for at komme af med haveaffald hele tiden. De små containere, som fyldes på 10 min., bliver fjernet.

Formanden oplyste, et der på grund af velstand i Kredsens pengekasse ikke bliver opkrævet kredskontingent for dette år.

 

Formand Steen Tolstrup:____________________________________________


Referent Julie Henkelman:___________________________________________


Dirigent Carsten Christiansen:_________________________________________