Generalforsamling 2022

Dagsorden. Beretning. Referat.  


Haveforeningen LYNGEN

Lundtoftevej 81, 2800 Kongens Lyngby 

          

Generalforsamling

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00 på Lindegården, Peter Lundsvej 8

 

 

Dagsorden:

 1 .       Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Carsten Christiansen Fra Kredsen.)

 2.       Valg af referent. (Bestyrelsen foreslår Julie Henkelman have 46)

    3.       Valg af stemmetællere (2 stk.) (Bestyrelsen foreslår dirigenten klarer denne opgave)

    4.       Godkendelse af sidste års referat, den ordinære generalforsamling.

    5.       Bestyrelsens beretning. 1/3 21 til 1/3 22. Udsendt ultimo februar 2022.

    6.       Haveforeningens årsregnskab.

    7.       Indkommende forslag: Der er ikke kommet forslag.

    8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand: Steen Tolstrup (have 40)                                                       På valg i ulige år.

Kasserer: Nina Grønhøj (have 28) Modtager genvalg            På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Lise Voigt (have 8)                                                       På valg i ulige år.

Bestyr. medlem: Christian Becker (have 5) Modtager genvalg         På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Julie Henkelman (have 46) Modtager genvalg        På valg i lige år.

Bestyr. suppleant: Erik Frydling Rasmussen (have 2) Genvalg      På valg årligt.

Revisor 1: Bodil Madsen (have 41) Modtager genvalg                  På valg i lige år.

Revisor 2: Anette Frydling Rasmussen (have 2)                                 På valg i ulige år.

Revisorsuppleant: Jan Fynbo (Have 9) Modtager genvalg               På valg årligt.

     9.       Valg af festudvalgsmedlemmer:

Medlem: Annelise Steengaard (have 40) modtager genvalg             På valg årligt.

Medlem: Inge Christiansen (have 26) modtager genvalg                   På valg årligt.
M
edlem: Marianne Modest (have 48) Modtager genvalg                  På valg årligt.

Medlem: Pia Borrit (have 11) Modtager genvalg                                 På valg årligt.

Medlem:Bente Sonberg (have 12) Modtager genvalg                         På valg årligt.

  10.       Fastsættelse af kontingent gældende fra 1. september 2022

  11.       Eventuelt. Under dette punkt kan alt diskuteres og intet vedtages.

med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning er nederst på siden.

 Referat:

Formanden, Steen Tolstrup bød velkommen til de 30 deltagere fra i alt 20 haver.

ad.1. Valg af dirigent: Carsten Christiansen blev valgt

ad.2. Julie Henkelman blev valgt

ad.3. Dirigenten påtog sig denne opgave.

ad.4 Sidste års referat blev godkendt.

ad.5. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

ad.6. Regnskab blev godkendt.

ad.7. Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad.8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer Nina Grønhøj blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Christian Becker blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Julie Henkelman blev genvalgt.

Suppleant Erik Frydling Rasmussen blev genvalgt.

Revisor 1. Bodil Madsen blev genvalgt.

Revisorsuppleant Jan Fynbo blev genvalgt.

ad.9. Valg af festudvalgsmedlemmer. Alle Udvalgets medlemmer blev genvalgt.

ad.10. Fastsættelse af kontingent.

Formanden foreslog at kontingentet trods stigende el- og vandpriser forblev uændret indtil videre.

ad.11. Eventuelt.

Der diskuteredes anskaffelse af hjertestarter. Bestyrelsen undersøger dette med eventuelt tilskud fra Trygfonden.

Formanden fremlagde forslag til fælleshus på festpladsen. Steen har bedt om tilbud på opførelse af råhus på ca. 57 m2. Forslaget mødte opbakning. Bestyrelsen fortsætter arbejdet før mere udsendes til medlemmerne.

Der diskuteredes opstilling af stor container konstant på festpladsen, hvilket pladsmæssigt viste sig muligt. Derefter er der fra bestyrelsen forslag om at opføre en indhegning, og når den er opfyldt bliver affaldet grabbet væg. Det er en løsning bestyrelse afventer pris på. Der skulle så være mulighed for at komme af med haveaffald hele tiden. De små containere, som fyldes på 10 min., bliver fjernet.

Formanden oplyste, et der på grund af velstand i Kredsens pengekasse ikke bliver opkrævet kredskontingent for dette år.

 

Formand Steen Tolstrup:____________________________________________


Referent Julie Henkelman:___________________________________________


Dirigent Carsten Christiansen:_________________________________________
,

Bestyrelsens årsberetning. 1. marts 2021til 1. marts 2022.

 Marts 2021

 Taget på toiletbygningen blev renset for et tykt lag af mos m.v.

Vandvarmeren i toiletbygningen gik i udu og måtte skiftes.

Nedfaldne og hullede tagrender på toiletbygningen blev aftalt med Stadion om udskiftning.

Flagstang og havebord ved denne blev renset for alger. Flagfod og stang blev malet og bordet blev olieret.

Kommunen har nu ændret haveaffaldsordningen til hver 14. dag.

Bestyrelsen arbejder på en anden ordning.

 April 2021

 Åbning af vand gik som smurt efter, at der er kommet hovedhaner på alle haver.

Der er sædvanligvis ikke meget nattefrost i april. Det har der dog været ret meget af i dette år, og det har medført 2 frostskader på vandrørene. Begge skader er udbedret, heldigvis uden det store vandspild.

Der blev afholdt rejsegilde i have 29 hos Flemming. Der var pølser og drikkevarer, og mange hilste på. Det var ret hyggeligt.

 Maj 2021

 Den anden maj blev der holdt flagdag med godt fremmøde. Med stor dygtighed og held blev flagsangen afsunget. Det kunne dog høres, at det er en svær sang at synge, men med god hjælp fra alle lykkedes det.

Sidst i maj blev der tilmeldt 15 haver til Kolonihaveforbundets og Kredsens havebedømmelse ved havekonsulent Grethe Bjerregaard. Resultat af havebedømmelserne kan ses på hjemmesiden.

 Juni 2021

 Vores køkkencontainer blev leveret som sædvanlig, men den blev desværre ikke tømt, og blev derfor ret overfyldt. Ved en opringning til Tofteng viste det sig, at vores tømningsaftale var bortkommet. Der blev så etableret en ny aftale med tømning hver 14. dag.

Depotbygningen på fest- og parkeringspladsen blev malet. Det var tiltrængt. Det halve af huset på bagsiden var aldrig blevet malet, hvilket kunne ses på det hærgede træværk.

 Juli 2021.

 Den 30. juli lykkedes det endelig at få samlet de sidste af brandforsikringspolicerne, som krævet ifølge lejekontrakten m.v. Det har ”kun” taget ca. 8 år.

På bestyrelsesmøde ultimo juli blev det sammen med festudvalget besluttet, at der ikke i år skulle være høstfest. Dette fordi vi var for sent ude med lokalebestilling m.v. Festen kunne først afholdes ultimo september, hvilket vi syntes var for sent. Altså udsættelse til 2022.

 August 2021.

Absolut ingenting skete.

 September2021

 Den udsatte generalforsamling gik ok. Gode valg. Se referat på hjemmesiden.

Generalforsamlingen ville godt ha lagt grus på vejhullerne hurtigst muligt.

Vi kontaktede kommunen om levering af grus. Grus med ler blev leveret hurtigt den 1/10 21

Da det var grus med ler blev det tildækket med presenning indtil det kan udlægges.

 Oktober 2021

 Unord-Skolen blev kontaktet med henblik på oprensning af område bag vores hegn.

Den 1/10 21 blev hegnsområde mod skolen gennemgået med en repræsentant fra skolen. Han ville tage fat på sagen ved lejlighed. Flink fyr og godt møde.

16/10 blev der lagt grus på vejenes værste huller. Alt det i samarbejde med haverne 46, 1, 2, 29, 9, 41, 40

Tak for hjælpen

23/10 skulle der ha været stor container til haveaffald, men Tofteng havde ”glemt” os så der kom ingen.

25/10 Lykkedes det Julie at få fat i Tofteng som undskyldte, og kom med en container mandag middag. Den ville så få lov til at stå der til næste weekend over.

28/10 Denne dag blev der lukket for vandet. Det forløb uden problemer.

 November 2021

 Absolut ingenting skete.

 December 2021

 16/12 Møde med skolen Unord. Deltagere var driftansvarlig Benjamin Hansen Unord, Formand Steen Tolstrup samt Samuelsen, lejere have 13.

Der var faldet en gren ned i en havepavillon, og havde ødelagt taget. Aftalen blev, at have 13 melder det til egen forsikring, som så tager kontakt til Unord.

 Januar 2022

 15/01 blev der rapporteret om manglende vand på toiletbygningen. Ved undersøgelse af dette blev det konstateret, at det var Lyngby Taarbæk Forsyning der havde et ledningsbrud. Nok på grund af letbaneopgravning.

17/01 var der igen vand på.

 Februar 2022

Skolen Unord har nu givet tilsagn om at erstatte den ødelagte havepavillon i have 13. (se dec.)

Derudover foregår ikke meget i februar.

 Generelt 2021-2022

 Træfældning.

Med bestyrelsens accept rettede Anders i have 1 henvendelse til kommunen med henblik på, at få kraftigt beskåret eller fældet de 2 træer på hans grund (Langs P-og festpladsen). Der var faldet en ret stor gren ned tæt på hans børn. Der har så været folk og se på sagen med henblik på at afgive et tilbud på arbejdet. Om der derefter er sket mere i sagen vides ikke. Der går nok en rum tid, når det skal komme fra kommunen.

 Den 17/2 blev de 2 træer i have 1 fældet. Det har givet en masse lys og luft i have 1 samt i omkringliggende haver. Godt gået af have 1.

 Store havelåge.

Skudriglen bliver ødelagt når der køres ud og ind af vores låge. Dette sker fordi man ikke lader den være oppe, hvorefter lågen smækker i f.eks. ved blæsevejr. og skudriglen bliver skæv.

Formanden har nu rettet den op 1o- 12 gange, og den er nu så mishandlet at den skal skiftes.

Dette er aldeles kedeligt især når dem, der efter gennemkørsel ikke kan lukke lågen på grund af skaden ikke melder det eller selv retter skaden. Man kører bare videre, og så er der nok andre der ordner det. Det er dårlig opførsel.

Vi har rettet henvendelse til en smed der ser på lågen med henblik på en udbedring og måske en bedre anordning.

 Salg og køb af haver.

18/3 Blev have 49 solgt til vurderingsprisen til Maj-Britt Nissen. Overtagelse 1/4 21.

17/4 Blev have 8 solgt til Lise Voigt fra interne venteliste

14/7 blev have 22 solgt til Anne Schmidt med overtagelsesdag straks.

01/08 blev have 28 sat til salg. Det var vores kære flagmand Kurt og hustru Tove. De var nu nået den alder hvor de ikke mente, at kunne holde haven. Kurt og Tove tilhører jo den alder, hvor man ikke vil have en have, hvis man ikke kan holde den ordentligt.

20/8 21 blev have 28 solgt til Nina Grønhøj & kim Rasmussen til overtagelse straks.

29/10 Blev have 15 solgt til Karin Moberg & Jesper Røpke.

20/11 Blev have 43 solgt til Gitte Lund Jansen.

14/12 blev have 18 solgt til Lisbet Glavind.

Bestyrelsen byder velkommen

 Bestyrelsen.

Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 generalforsamling samt adskillige ad hoc møder på arealet.

 Venlig hilsen.

Bestyrelsen