Generalforsamling 2020

Dagsorden. Forslag. Beretning. Referat.

 

 

Haveforeningen LYNGEN. Lundtoftevej 81, 2800 Kgs. Lyngby

Generalforsamling

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19:00 i HF Stadions fælleshus.

Dagsorden:

    1.       Valg af dirigent og referent

    2.       Godkendelse af sidste års referater, den ordinære generalforsamling.

    3.       Bestyrelsens beretning.

    4.       Haveforeningens årsregnskab.

    5.       Der er indkommet forslag til ændring af-, og tilføjelser til ordensbestemmelserne fra bestyrelsen.

Se venligst vedlagte bilag. 

    6.       Der er indkommet forslag til ændring af-, og tilføjelser til vedtægterne fra bestyrelsen. Se venligst vedlagte bilag.

    7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand                     Steen Tolstrup                 (have 40)         På valg i ulige år.

Kasserer                     Solveig Lundtofte           (have 15)         Modtager genvalg.

Bestyr. medlem       Lise Voigt                            (have 49)          På valg i ulige år.

Bestyr. medlem       Christian Becker             (have 5)             Modtager genvalg.

Bestyr. medlem       Julie Henkelman             (have 46)           Modtager genvalg.

Suppleant                    Louise Stokkendal         (have 47)           Modtager ikke genvalg.

Revisor 1                     Bodil Madsen                    (have 41)           (Ny). Modtager valg.

Revisor 2                     Kirsten Thomsen             (have 35)            På valg i ulige år.

Revisorsuppleant     Jan Fynbo                          (Have 9)              Modtager genvalg.

    8.       Valg af festudvalgsmedlemmer:

Medlem                       Annelise Steengaard     (have 40)         modtager genvalg.

Medlem                       Inge Christiansen           (have 26)         (Ny). Modtager valg.

    9.       Eventuelt. Under dette punkt kan intet vedtages.

med venlig hilsen

BestyrelsenForslag. Generalforsamling 2020

Bestyrelsens forslag til ændringer og tilføjelser til ordensbestemmelserne.

Forslag nr. 1. Generelt stk. 8. Ændring af ordensbestemmelser.

Toiletdøren skal altid aflåses og vinduer lukkes efter benyttelse af toiletbygningen.

Forklaring; Der er eksempler på, at udefra kommende har benyttet toiletbygningen om aftenen, og svinet med øldåser og andet affald.

Det skal bemærkes at HF Stadion også altid har aflåst deres toiletbygning.

Forslag nr. 2. Lejeforhold stk. 5. Tilføjelse til ordensbestemmelser.

”Foreningens medlemmer kan først skrive sig på den interne venteliste efter medlemskab i 1 år”.

Forslag nr. 3. Hus og have stk. 1. Ændring af ordensbestemmelser.

Ved nyt byggeri. ”Alle bygninger (undtagen drivhuse) skal være mindst 2,5 meter fra lodskel”.

Forklaring: I den nye lejekontrakt (stk. 8 Byggeri) er afstanden til lodskel sat til 2,5 meter. 

Forslag nr. 4. Hus og have stk. 3. Tilføjelse til ordensbestemmelser.

Dokumentation for tegnet brandforsikring skal fremsendes til bestyrelsen.

Forklaring: Ifølge foreningens ordensbestemmelser er det pligtigt at ha en brandforsikring i et anerkendt ikringsselskab

Forslag nr. 5. Hus og have stk. 12. Ændring af ordensbestemmelser.

”Hækken skal klippes minimum 1 gang om året på det tidspunkt bestyrelsen fastsætter”.

Forslag nr. 6. Hus og have stk. 14. Tilføjelse til ordensbestemmelser.

Mod nabohæk skal haven i et stykke på 30cm fra lodskel altid holdes fri for krybende beplantning som ukrudt og græs samt jordskydende beplantning som f.eks. padderokker, skvalderkål, snerler  og lign.

Forslag nr. 7. Hus og have stk. 15. Ændring af ordensbestemmelser.

”Kemisk ukrudtsbekæmpelse er ikke tilladt”. (Fremgår også af ny lejekontrakt).

Forslag nr. 8. Hus og have stk. 18. Ændring af ordensbestemmelser.

Der er i sæsonen 2 mindre containere til haveaffald placeret ved lågen til haveforeningen. Desuden bliver der kun i foråret opstillet en stor container. (Pris ca. kr. 7.600,-).

Forslag nr. 9. Hus og have stk. 18.  Ændring af ordensbestemmelser.

Der opstilles 2 store containere til haveaffald, som vi altid har haft.

Ordningen med de 2 små haveaffaldscontainere fortsætter. (pris ca. kr. 11.600,-)

Forklaring: Nedstemmes forslag nr.8 og 9 fortsætter den eksisterende ordning med 2 store containere henholdsvis 1 st. om foråret og 1 stk. om efteråret. (Pris ca. 8.000,-).

Bestyrelsen.


 

L

Bestyrelsens årsberetning 2020 for haveforeningen Lyngen

På generalforsamlingen 2019 afgik hele bestyrelsen. Der skulle derfor vælges en helt ny bestyrelse, hvilket voldte dirigenten meget arbejde med at lokke eventuelle emner frem. Med trusler om prygl, regn, sne og tordenvejr samt Kolonihaveforbundets overtagelse af haveforeningens administration med store udgifter til følge, lykkedes det at lokke en ny bestyrelse frem.

Det skal siges at bestyrelsesarbejdet for en helt ny og ”lidt” uerfaren bestyrelse voldte en del problemer, sådan ca. 20 minutter. Derefter kørte det bare på skinner. Naturligvis med god hjælp fra den afgående bestyrelse, ikke mindst fra Marianne Modest have 48, der som det allervigtigste bistod vores nye kasserer med råd og vejledning.

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder i årets løb, og det er gået i god ro og orden. Alle bestyrelsesmedlemmer har bidraget positivt til haveforeningens ve og vel.

April 2019:

Den 2. februar var have 44 blevet vurderet. Den første på venteliste ville godt købe, men sælger (sønnen) ville have en overpris, hvorefter salget gik i stå, og det blev først genoptaget i juli.

Der blev ved hjælp af Solveig Lundtofte have 15 oprettet en facebook-gruppe for havens lejere. Man skal kontakte Solveig for at blive optaget i gruppen. Gruppen bruges til mange gode ting som f.eks. ”Kan jeg låne en stige” ” har nogen lidt rød maling” ”jeg har et skab til afhentning”. Altså et forum til glæde og gavn for medlemmerne.

Den 28. april var foreningens flagdag. Flaget blev hejs under afsyngelse af ”Der er ingenting der maner som et flag går til tops”. Det var nogle festlige timer for de ca. 25 fremmødte. Foreningen serverede en lille en til ganen samt kager og kaffe med videre. Tak til festudvalget (Annelise have 40 og Susanne have 32) for indsatsen og det gode hjemmebag.

Stor container til haveaffald blev opstillet 27/4. Stadig lidt problemer med plastik og andet uvedkommende affald samt haveaffald som rammer ved siden af containeren. Vi ønsker, at det bliver bedre fremover.

 

 

Maj 2019:

Den 3. maj blev have 2 vurderet. Salget gik i stå, idet sælgers børn ikke kunne beslutte sig til, om de ville overtage haven.

Den. 9. maj blev have 34 vurderet, og blev den 31/5 solgt til Annette Bekner.

På bestyrelsesmødet den 22. maj blev vedtaget, at hæve ventelistegebyret til kr. 200,- om året samt kr. 200,- for at tilmelde sig listen.

Juni 2019:

Der var tilmeldt 7 haver til Kredsens havebedømmelse som blev foretaget af Grethe Bjerregård

Den 14. juni blev have 2 solgt til nr. 10 på ventelisten, Anette Frydling Rasmussen.

Den 23. juni blev kommunen kontaktet fordi nogen havde set en rotte. På kommunen sagde de at ”lidt” rotter i kolonihaver var almindeligt, og de anbefalede, at man opsatte klapfælder. Ib Sylvest i have 16 har en rottehund, som er særdeles effektiv, og han kommer gerne på besøg med hunden, hvis der skal snuses rotteboer op. Have 49 har været en del plaget af mosegrise. De troede først det var rotter, men det var altså mosegrise. Hvis i derfor falder over et af disse dyr, så spørg lige dyret hvilken slags det er.

Juli 2019:

Bestyrelsen besluttede at gøre et forsøg med 2 mindre haveaffaldscontainere placeret ved lågen til arealet. Disse containere kom midt i juli og har været godt brugt. De har begge været fyldte hver gang de skulle tømmes. Om denne ordning skal fortsætte, vil generalforsamlingen afgøre den 25. marts 2020.

Den 27. juli blev der afholdt den årlige damefrokost. Dette er et arrangement som ligger udenfor bestyrelsens indflydelse, men er ikke desto mindre et godt initiativ. Foreningens formand udtaler: ”Som nabo til den sidst afholdte damefrokost kan det konstateres, at det var et højlydt og ret morsomt arrangement”. Initiativtagerne til dette arrangement er opmærksomme på nye lejere, som vil få en henvendelse, når tiden nærmer sig til næste sammenkomst.

Den 28/7 blev have 44 igen sat til salg, denne gang til vurderingsprisen. Haven blev derefter solgt til Benyamin Eskander.

Lise fra bestyrelsen havde et positivt møde med kommunen vedrørende beskæring af de gamle træer, som omkranser arealet samt ordning af vores veje og stier. Sagen skal følges op, ellers sker der ikke noget.

August 2019:

Vores hjemmeside, som blev redigeret af Peter Hof have 25, stod for at skulle lukkes ned af flere årsager. Vi kontaktede derfor en hjemmesidedesigner, som vi imidlertid synes var for dyr. Det blev derefter besluttet, at vi måtte prøve selv, hvilket vi gik i gang med. Det var ikke uden bryderier og natarbejde, men med gode råd og hjælp fra Peter Hof lykkedes det. Den nye hjemmeside er ikke så fornem og fancy som ofte ses, men den er overskuelig, enkel og nem at finde rundt i. Det var også meningen, idet den forholdsvis nemt kan redigeres af andre, hvis det skulle blive aktuelt.

Der har været sendt tilmeldinger ud om sommerfesten. Der tilmeldte sig 23 voksne og 5 børn. Det var en rigtig hyggelig fest med god stemning. Festen blev holdt på Bagsværd Station, og for nye havelejere skal bemærkes, at det er Haveforeningen Stadions Klub- og festhus, som ligger bag toiletbygningen. Der var amerikansk lotteri, og der blev uddelt præmier til vindere af havebedømmelseskonkurrencen. Nr.1 blev have 10. Nr. 2 blev have 40. Nr. 3 blev have 48.

Den 30/8 blev have 14 vurderet.

Bestyrelsen vedtog at ordning med grus for kr.35,- pr bør skal bortfalde. Det var en stor underskudsforretning, idet nogen åbenbart glemte at betale.

September 2019

HF Stadion holdt 75. års fødselsdag med reception på Bagsværd Station. Blandt andre deltog også bestyrelsen fra Lyngen.

Den 27/9 blev have 32 vurderet.

Oktober 2019

Have 14 og have 32 var igennem hele ventelisten uden at finde en køber. Begge haver blev derfor af sælgerne sat til salg på det ”fri” marked.

Formanden og kassereren deltog i Kredsens formands- og kasserer møde som blev afholdt på Lindegården. Der blev vi præsenteret for en kladde til den ny lejekontrakt med kommunen. Der skulle afholdes flere møder før underskrift. Vi havde i øvrigt også nogle rettelser at foreslå.

 

November 2019

Der blev lukket for vandet af erfarne vandmænd. Der må nok fremover forudses udgifter til nye hovedhaner i visse haver, samt udgifter til tærede rør og fittings samt almindeligt vedligehold. Bestyrelsen har allerede afsat lidt på budgettet og agter fortsat at ”spare op” til dette arbejde.

December 2019

Den 23/12 blev have 32 solgt til Pernille Lunde. Sælgeren var Susanne, som nu er flyttet udenfor kommunen. Susanne var foreningens rengøringsdame vedrørende toiletbygningen. Der skulle derfor findes en ny mand/dame til opgaven. Det blev heldigvis Annette Bekner have 34, som efter sit cv skulle være ret erfaren. Bestyrelsen takker allerede for din indsats.

Januar 2020:

Den 10. januar kom den underskrevne lejekontrakt med kommunen. Den blev udsendt til foreningens medlemmer. Desværre var der flere faktuelle fejl også i denne kontrakt. Kommunen bakser altså fortsat med vores nye lejekontrakt. Den skulle komme ret snart, færdig og underskrevet. Den vil derefter blive rundsendt.

Februar 2020:

Den 14/2 blev have 14 solgt til Jan Weiss og Anne Rømer Nielsen. Den 18/4 Gik Salget tilbage indenfor fortrydelsesfristen på grund af div. fejl på bygningen.

Den 23/2 bliver have 39 vurderet. De hidtidige lejere er flyttet udenfor kommunen

Lise fra bestyrelsen har som opfølgning på træer, sti og vej igen haft møde med den ansvarlige på kommunen. Et rigtig godt møde hvor der blev spadseret rundt på hele arealet. Det blev lovet, at der snarligt bliver afhøvlet på vores stier, og det blev lovet, at visne og utidige grene bortskæres fra træerne omkring arealet.

Bestyrelsen 

Desuden:

Fra bestyrelse skal lyde et rigtig hjertelig velkommen til årets nye lejere:

Annette Bekner, have34.

Anette Frydling Rasmussen, have 2.

Benyamin Eskander, have 44.

Pernille Lunde, have 32.

Der skal også lyde en tak til Kurt, som er vores solide flaghejsemand. Også tak for indsatsen til vandmændene der sørger for, at vi har vand og ikke har vand.

Som ny på jobbet med rengøring bydes også Annette Bekner en tak fordi du vil.

Og så en tak fra bestyrelsen til festudvalget, revisorer og alle de andre der ind imellem bruger lidt kvalitetstid på at forsøde livet i haven for os alle.

Rigtig god sommer i haven i 2020.


HF Lyngen.

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 23. september 2020.

Formanden bød velkommen til de 30 deltagere fra i alt 21 haver.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

Formand Steen Tolstrup blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Julie Henkelman, have 46, blev valgt som referent.

Der blev derefter valgt 2 stemmetællere. Jan Fynbo, have 9, samt Peter Hoff, have 25.

2. Godkendelse af sidste års referat fra den ordinære generalforsamling.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

3. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

4. Haveforeningens regnskab.

God detaljeret gennemgang af årsregnskabet ved kasserer Solveig Lundtofte, have 15.

Der var ingen nævneværdige kommentarer til regnskabet.

Kassereren fik ros af forsamlingen og regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen til ændring af- ordensbestemmelserne, samt tilføjelser til samme.

Forslag 1. Generelt stk. 8.

Toiletbygning foreslås aflåst hele året.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer for og 26 imod.

Forslag 2. Lejeforhold stk. 5.

Foreningens medlemmer kan først skrive sig på den interne venteliste efter medlemsskab i 1 år.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3. Hus og have stk. 1.ֶ

Ændring af ordensbestemmelser jvf. ny lejekontrakt.

Ved byggeri (efter godkendelse af ny lejekontrakt) skal alle bygninger (undtagen drivhuse) være mindst 2,5 m fra lodskel.

ֶTilføjelsen til ordensbestemmelserne blev godkendt.

Forslag 4. Hus og have stk. 3.

Tilføjes til ordensbestemmelserne.

Dokumentation for tegnet brandforsikring skal fremsendes til bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 5. Hus og have stk. 12.ֶ

Hækken skal klippes minimum 1 gang om året, på det tidspunkt bestyrelsen fastsætter.Forslaget blev vedtaget.

Forslag 6. Hus og have stk. 14.

Mod nabohæk skal haven i et stykke på 30 cm. fra lodskel altid holdes fri for krybende beplantning som ukrudt og græs samt jordskydende planter som f.eks. padderokker, skvalderkål, snerler og lign.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 7. Hus og have stk 15.ֶ

Kemisk ukrudtsbekæmpelse er ikke tilladt. (Fremgår af ny lejekontrakt).

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 8. a-b-c. Hus og have stk. 18.

8 a. Der er i sæsonen 2 mindre containere til haveaffald placeret ved lågen til haveforeningen. Ingen store containere forår og efterår.

Pris årligt ca. kr.3.600,-

Eller:

8 b. Der er i sæsonen 2 mindre containere til haveaffald placeret ved lågen til haveforeningen. Der bliver desuden i foråret opstillet 1 stor container. Pris ca. kr.7.600,-

Eller:

8 c. Der er i sæsonen 2 mindre containere til haveaffald placeret ved lågen til haveforeningen. Desuden bliver der både forår og efterår opstillet 1 stor container. Pris ca kr.11.600,-

Mange udtrykte stor tilfredshed med de små haveaffaldscontainere og ville gerne beholde dem.

Man mente samtidig ikke at kunne undvære de store containere forår og efterår.

Forslag 8 c blev derefter vedtaget.

6. Tilføjelser og ændringer til Vedtægter

§4 stk. 9.

Medlemsskabet ophører ved medlemmets opsigelse eller foreningens ophævelse af lejemålet efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

Peter Hoff, have 25, foreslog ordlyden ændret til:

Medlemsskabet ophører ved medlemmets salg af have eller foreningens ophævelse af lejemålet efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

Denne ændring blev godkendt.

Vedtægtændringer kan kun vedtages med 2/3 fremmødte haver. Forslaget kunne derfor ikke i sin ordlyd vedtages. Bestyrelsen indkalder senere til ekstraordinær generalforsamling.

§10 stk. 2.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Ændres til: Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

ֶÆndringsforslag til §10 stk. 2 blev af forsamlingen forkastet.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer Solveig Lundtofte. (Have 15) Blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Christian Becker. (Have 5) Blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Julie Henkelman. (Have 46) Blev genvalgt.

Suppleant Peter Hoff. (Have 25) Blev valgt.

Revisor 1. Bodil Madsen. (Have 41) Blev valgt.

Revisorsuppleant. Jan Fynbo. (Have 9) Blev genvalgt.

8. Valg af festudvalgsmedlemmer:

Annelise Steengaard. (Have 40) Blev genvalgt.

Inge Christiansen. (Have 26) Blev valgt.

9. Eventuelt:

Jan Fynbo. (Have 9) forespurgte, om der kommer nogen fra forbundet eller Kredsen til kommende generalforsamlinger da han savnede, at kunne stille spørgsmål til.

Formanden havde tidligere meddelt, at der var rettet henvendelse, men på grund af corona, udsat generalforsamling m.v. kunne der ikke komme nogen. Vi spørger igen til marts 21.

Jan beklagede sig over vurderingsmændenes standard.

Solveig Lundtofte kunne fortælle om 2 nye vurderingsmænd som begge er håndværkere.

Formand Steen Tolstrup fremførte, at køber bliver gjort opmærksom på, at de selv kan lade huset undersøge af fagfolk.

Der var herefter ikke flere der ønskede ordet og derfor takkede Formanden for god ro og orden på generalforsamlingen. 

Dirigent: Steen Tolstrup:__________________________ 

Referent: Julie Henkelman:________________________ 

Formand: Steen Tolstrup:_________________________