Generalforsamling 2019


Haveforeningen LYNGEN

Lundtoftevej 81, 2800 Kongens Lyngby

Dagsorden. Forslag. Beretning. Referat.


Generalforsamling

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19:00 i Sognegården, Stades Krog 9.

Dagsorden:

    1.       Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

    2.       Godkendelse af sidste års referater, den ordinære generalforsamling og den ekstra ordinære generalforsamling

    3.       Bestyrelsens beretning.

    4.       Haveforeningens årsregnskab.

    5.       Der er indkommet to forslag, begge fra bestyrelsen.

Se venligst vedlagte bilag.

    6.       Carsten Christiansen fra Nordøstsjællandskredsen orienterer om administration af haveforeninger og nyt fra kredsen.

    7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand                     Hans Holbek                   (have 34)         modtager ikke genvalg

Næstformand         Inge Christiansen         (have 26)         udgår af bestyrelsen

Kasserer                     Marianne Modest         (have 48)         udgår af bestyrelsen

Sekretær                     Ib Larsen                            (have 48)         udgår af bestyrelsen

Bestyr. Medlem      Bente Sonberg                (have 12)         modtager ikke genvalg              

1. Suppleant               Kirsten Teilmann           (have 12)         modtager ikke genvalg

2. Suppleant

Revisor 1                     Poul Nørgaard                                             fratræder revisionen

Revisor 2                     Kirsten Thomsen           (have 35)         modtager genvalg

Revisorsuppleant     Jan Fynbo                        (Have 9)          modtager genvalg

    8.       Valg af festudvalgsmedlemmer:

Formand                     Hans Holbek                     (have 34)         modtager ikke genvalg

Medlem                       Jan Fynbo                          (have   9)           modtager ikke genvalg

Medlem                       Ib Larsen                            (have 13)          modtager ikke genvalg

    9.       Eventuelt. Under punktet kan intet vedtages.

med venlig hilsen

Bestyrelsen


Generalforsamling, Onsdag den 27. marts 2019

Bilag til indkaldelsens punkt 5 ”Indkomne forslag”.

Forslag 1.

Bestyrelsen vil gerne forslå to tilføjelser til Ordensbestemmelserne:

1.     ”Huset skal være brandforsikret i et anerkendt forsikringsselskab”.

Indsættes som andet afsnit under punktet ”Hus og Have”.

Forslag 2.

Bestyrelsen vil gerne anbefale, at generalforsamlingen vedtager en ny vedtægt for HF Lyngen. Vedtægten er udarbejdet af Kolonihaveforbundet, med få tilpasninger, gældende fra januar 2019.

Se venligst vedhæftede vedtægt.


Bestyrelsens årsberetning 2019 for Haveforeningen Lyngen

 

Bestyrelsen har igen i 2018 afholdt mange møder. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 11 bestyrelsesmøder, og en ekstra ordinær generalforsamling. Det er omtrent samme antal møder som sidste år, og igen blev alle møder afholdt i en god, konstruktiv og hyggelig atmosfære.

Festudvalget/ bestyrelse arrangerede flaghejsning, denne gang søndag den 6. maj, hvor vi sang flaget til tops og ønsket hinanden en god sæson. Da vejret var lunt og behageligt, fortsatte vi hos Hans i have 34. Tak til alle fremmødte, der var højt humør, og det blev en hyggelig eftermiddag.

Lørdag den 18. august arrangerede festudvalget/bestyrelse sommerfest, der blev afholdt i HF Lyngens eget telt, der blev stillet op på parkeringspladsen. Til festen blev der budt på culottesteg, hjemmelavede frikadeller, grillpølser, flødekartofler, flere forskellige salater, og til børnene der deltog, var der meget fine slik poser. Senere blev der serveret frisklavet kaffe og hjemmebagt kage. Festudvalget/bestyrelsen havde sørget for god underholdning, med bl.a. amerikansk lotteri og fine præmier dertil. Der var stor opbakning til arrangementet i vort eget telt på egen grund. Det var glædeligt at se, hvordan børnene bare faldt ind i selskabet.

I forbindelse med sommerfesten var der samtidig uddeling af præmier for veludførte haver, og igen i år var det Nordøstsjællandskredsens havekonsulent Grethe Bjerregård, der stod for valget af vinderne.

Bedømmelser var fine og præmierne flotte til de få tilmeldte haver. Have 27 fik 1.præmie, have 46 fik 2. præmie og have 35 fik 3. præmie, så et stort tillykke til havelejerne.

Ved festen ønskede vi også Poul og Osa tillykke med deres 50 år i haveforeningen Lyngen. De modtog en gave fra HF Lyngen.

Søndag den 19. august blev Nordøstsjællands kredsens præmiefest afholdt i Haveforeningen Birkerød. Her fik de respektive haver i Kredsen, overrakt deres 1. præmie. HF Lyngen fik tildelt to ærespræmier, have 27 for en flot disponeret have, og have 40 have konsulentens pris for en velkonstrueret kompostbunke i tre trin. Vejret var med os, så de mange fremmødte nød dagen med musik, sandwich og kolde drikke. Tillykke til have 27 og have 40.

Der har mellem Nordøstsjællandskredsen og haveforeningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune været afholdt NOK-møde tirsdag den 26. september 2018.

Ligeledes har der været afholdt kredsrepræsentantsskabsmøde tirsdag den 20. marts 2018. Referat af begge møder kan læses på kredsens hjemmeside: www.nok-kolonihave.dk/download.html.

I 2018 har foreningen solgt fem haver og har kunnet sige tillykke og velkommen til:

                   Nina Marianne Samuel, have 13

                  Solveig Lundtofte, have 15

                  Ida Hoffmann, have 24

                  Louise Stokkendal, have 47

                  Marianne Modest, have 48

I henhold til vores vedtægt er vurdering af en have en fortrolig oplysning. Vi kan derfor ikke mere informere om havesalg i udhængsskabet, men vil efter hvert salg informere direkte.

Vi har i 2018 haft et vandforbrug på 913 kubikmeter. Det er forbrug til toiletbygningen og forbrug i de enkelte haver. Forbruget er steget voldsomt i forhold til forrige år. Årsagen er at vi har haft en usædvanlig varm sommer, og der er vandet mere end normalt.

Bestyrelsen vil gerne igen opfordre til, at alle fremover stadig vil vande med omtanke (f.eks. er vanding af haverne i dagtimerne og udenfor aftalte tider, vandspild). Indkøb af en regnvandsbeholder kan anbefales.

Vores haveleje til kommunen for 2019 stiger som tidligere planlagt igen. Havelejen skal som bekendt tilpasses markedsvilkårene, så der vil hvert år ske en stigning frem til foreløbig 2020, da havelejen så på det tidspunkt, vil være den samme for alle havelejere i alle kolonihaver for hele kommunen.

Den årlige haveleje for 2019 har bestyrelsen valgt at sætte til kr. 3.600, -. Det er en stigning på kr. 180,- i forhold til 2018, altså samme stigning som sidste år. Lejeforhøjelsen indeholder stigning fra kommunen og kolonihave forbundet, resten af den årlige udgiftsstigning er planlagt til almindelige stigninger, samt et evt. overskud.

Vi har stadig ikke fået en ny lejeaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Der har været aftalt flere møder, men der har været udsættelser, så desværre ingen væsentlige fremgang. Vi har bedt kredsen om at deltage ved vor generalforsamling den 27. marts 2019, så de kan redegøre for forhandlingerne med kommunen.

Kolonihaveforbundet har tidligere besluttet, at alle haveforeninger i hele landet bør have den samme lejekontrakt. Dette har bestyrelsen arbejdet med i årets løb, og vi er næsten i mål med denne proces.

Vi er i gang med at få etableret stophaner på vores vandforsyning ind til de enkelte haver. Der mangler ca. 30 %. Det er frivilligt arbejde så det tager lidt tid.

Vi nedsatte et hæk og sti udvalg, der blandt andet har fokuseret på manglende vedligehold på vor træer og buske ind mod stadion og skole. Det er lykkedes for udvalget at få en dialog i gang med skole og stadion, træer og buske er nu beskåret og ser rigtig pænt ud. Dialogen med skole og stadion har været rigtig god og professionel.

Det er bestyrelsens, og udvalgets håb, at alle havelejere, hver især, atter vil yde det arbejde der skal til, for at haverne, hækkene og stierne bliver så indbydende som muligt.

Udvalget har desværre været nødsaget til at uddele bøder i henhold til vore vedtægter.

Bestyrelsen

Til sidst vil jeg gerne knytte en personlig tak til alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og deres suppleanter, samt festudvalget og flere andre der har hjulpet i foreningen for et godt, hyggeligt og loyalt samarbejde.

Også tak til Kurt, vores flaghejser, og ikke mindst tak til Susanne for rengøring af vores toiletter, som foreningen får stor ros for.

Som det kan ses i indkaldelsen til generalforsamlingen træder hele bestyrelsen tilbage, Ikke på grund af uoverensstemmelser eller dårligt samarbejde, tværtimod.

Bestyrelsen har fungeret upåklageligt og har løst alle planlagte opgaver, samtidig med at alle indbyrdes har haft et godt forhold, men alle i bestyrelsen har følelsen af, at tiden nu er inde til, at nye kræfter skal komme til.

Kongens Lyngby 27-03-2019


Den 08. april 2019

Referat af ordinær generalforsamling

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00, afholdt i Sognegården, Stades Krog 9.

Formanden bød de 39 fremmødte velkommen, der repræsenterede i alt 27 haver. Derudover til Carsten Christiansen fra Nordøstsjællandskredsen.

Dagsorden:

1.         Valg af dirigent? referent og stemmetællere.

Jørgen Frederiksen blev valgt til dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ib Larsen blev valgt som referent.

Til stemmeudvalg blev Brian, have 47, og Jan F. have 9, valgt.

2.         Godkendelse af sidste års referater, den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling Disse blev godkendt uden nogen kommentarer.

3.         Bestyrelsens beretning.

Der var få bemærkninger til den fremsendte beretning, men man manglede lidt om formandsskiftet i sommer og at haveudvalget havde uddelt bøder for manglende vedligeholdelse af pligtstykke. Beretningen blev vedtaget med 1 imod.

4.         Haveforeningens årsregnskab (og budget)

Regnskabet var fremsendt med indkaldelsen og kassereren nævnte nogle aktuelle poster. Der var følgende spørgsmål: Hvorfor kalder man det diæter? Det har været kotyme gennem årene. Bemærkning til udgiften angående kontorhold der var stor? Dette er forbrug af printerpatroner, papir m.m. Udgift til miljøspande? Indkøbt lager grundet ønske om at generhverve en ny p.g.a. utæthed, frostsprængt m.v. Festarrangement, den årlige havefest, beløb sig til, hvis man så på udgift hhv. indtægt, var udgiften til dette KUN på 153,98 kr. Til budget for 2019, var der spørgsmål til den store vandudgift. Som alle vist var bekendt med, var det en tør sommer, stort vandforbrug, der medførte at vor a'conto var sat lavt i 2018 i forholdet til forbruget i 2017. Dette har medført en stor ekstraregning i 2019, som bestyrelsen har afklaret med Forsyningen. Vedrørende toiletbygningen går udgiften til elforbrug, forsikring, (der deles med Stadion, indtægt herfra) rengøring samt diverse toiletartikler. Regnskab og budget blev vedtaget med 1. imod.

5.         Indkomne forslag. 2 forslag fra bestyrelsen, vedlagt som bilag.

Tilføjelser til Ordensbestemmelserne.

1. Huset skal være brandforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Angående forslag 1. Carsten Christiansen oplyste, at husene skal være forsikret også af hensyn til den fælles solidaritet. En kollektiv forsikring gennem Kolonihaveforbundet, var tidligere afvist af bestyrelsen, da de fleste haver havde en sådan tegnet med deres øvrige forsikringer og derved havde mængderabat. Forslaget blev vedtaget.

2. At generalforsamlingen vedtager en ny vedtægt for HF Lyngen, disse er udarbeidet af Kolonihaveforbundet, med få tilpasninger, gældende fra januar 2019.

Der var spørgsmål til 5 4 stk. 3. vedr. udlån. Der menes med stykket, at man ikke lejer ud for penge, men låner til familie/venner, grundet ferie eller sygdom af længere varighed. 1 5 11 pkt. 8, havde der indsneget sig en slåfejl. Bestyrelsen har mandat til at ophæve medlemmer, som... Der skal stå, OPSIGE medlemmer, som

Forslaget kunne ikke vedtages. Der var mødt for få medlemmer/haver op. Der skal 2/3 = 33 haver være til stede og heraf skal 2/3 vedtage forslaget.

Taqes op på qeneralforsamlinqen i 2020 med ovennævnte ændrinq.

6.         Carsten Christiansen fra Nordøsts•ællandskredsen orienterer om administration af haveforeninger og nyt fra kredsen.

Carsten redegjorde om forhold, hvis der ikke kunne vælges en ny bestyrelse, gående på, at Kolonihaveforbundet godt kunne indkræve haveleje hvilket kostede ca. 250,00 kr. pr. have/år, men ikke indgå i driften af haverne. Mindste juridisk krav for at en bestyrelse kunne fungere, var 3 personer.

Det store spørgsmål blandt haverne, var status på Forbundets møder med Lyngby Tårbæk Kommune. Lejekontrakten udløb i 2016 og hidtil ingen respons på en ajourført kontrakt.

Sagen har kørt i mange år og der skal udvises stor diplomatisk snilde i møder med Kommunen. Der udestår stadig dialog omkring hver enkelt forening om bebyggelsesprocenten bliver på 10% af havens areal, hvilket er en 100% udvidelse af nuværende.

Oplyste afslutningsvis, at det er Kolonihaveforbundet der er lejeren over for LTK. og Lyngen er brugeren.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ud fra dagsordenen, afgik hele den samlede bestyrelse.

Ny formand: Her blev Steen Tolstrup valgt for 2 år. Have 40.

Ny kasserer: Her blev Solveig Lundtofte valgt for 1. år. Have 15.

Nye bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt 1. bestyrelsesmedlem:

Christian Becker, have 6, valgt for 2 år. Julie Henkelman, have 46, valgt for 1. år

Lise Voigt, have 49, valgt for 1. år

Louise Stokkendal, have 47, valgt som suppleant for 1. år.

Valg af Revisorer: Genvalg til Kirsten Thomsen, have 35 og Poul Nørgård. Revisorsuppleant. Jan Fynboe, have 9, blev også genvalgt.

8.       Valg af festudvalg.

Til nyt festudvalg blev Annelise, have 40, og Susanne, have 32, valgt.

9.       Eventuelt.

Der blev rettet en tak til den afgående bestyrelse for deres store arbejde gennem tiden.

Skuffende var det, at så få deltog, trods dette alvorlige emne, at hele bestyrelsen afgik.

Mødet slut kl. 20.50